ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบข้อเขียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE)

May 7, 2019   บัณฑิตศึกษา


**ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:00-12:00 น.
สถานที่สอบ ห้อง 07/5 ชั้น M ตึกเจริญวิศวกรรมศาสตร์(ตึก4)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนSE

*** การแต่งกาย แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
*** ให้นำ ดินสอ ปากกา ยางลบ ที่ลบคำผิด เข้าห้องสอบได้ประกาศวันที่ 10/05/2562