ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

May 21, 2019   บัณฑิตศึกษา

*** สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ได้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ ให้ยื่นหลักฐานคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์แล้ว ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ประกาศ ณ วันที่ 21/05/2562