หนังสือ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

บุญเสริม กิจศิริกุล
v1.0.2
217 หน้า
15 มีนาคม 2548
MD5 checksum : 69B422A9FE28C4D2015D07455FA2C3FF

เนื้อหาในเล่ม:
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น, ปริภูมิสถานะและการค้นหา, การแทนความรู้โดยตรรกะเพรดิเคต, โปรล็อกเบื้องต้น, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, การเรียนรู้ของเครื่อง