หนังสือ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม: ฉบับวาจาจาวา
 

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
v3.0.1
351 หน้า
ISBN : 978-974-03-2438-6 (ฉบับกระดาษ)
พิมพ์ครั้งที่ 1 (มิถุนายน 2552)
พิมพ์ครั้งที่ 2 (พฤษภาคม 2553)
พิมพ์ครั้งที่ 3 (มิถุนายน 2556)
MD5 checksum : CE337A4B21CA15C95F9863D0369B0FAB

รายละเอียด:
หนังสือเล่มนี้นำเสนอหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาสำหรับผู้เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม โดยนำเสนอแนวคิดและรูปแบบของการประกอบชุดคำสั่งที่พบบ่อย ตามด้วยตัวอย่างโปรแกรมที่ทำงานได้จริง ประกอบการนำเสนอจำนวนมาก เช่น โปรแกรมประมวลผลจำนวน โปรแกรมประมวลผลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมประมวลผลข้อความจากแฟ้มข้อมูลและจากเว็บเพจในอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านเห็นความหลากหลายในการแปลงข้อกำหนดที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำ มาเป็นโปรแกรม

หมายเหตุ:
หนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนการเขียนจากโครงการสนับสนุนการเขียนตำรา/หนังสือของคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ