การเขียนโปรแกรม: แบบฝึกปฏิบัติฉบับวาจาจาวา
การเขียนโปรแกรม: แบบฝึกปฏิบัติฉบับวาจาจาวา

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
v1.0.2 (5 ธันวาคม 2554)
89 หน้า
ISBN : 978-616-551-428-6 (ฉบับกระดาษ)
พิมพ์ครั้งที่ 1 (ธันวาคม 2549)
พิมพ์ครั้งที่ 2 (พฤษภาคม 2552)
MD5 checksum : 93D8898EC04B4877243E7AD8455DEB73

รายละเอียด:
รายละเอียด: การเขียนโปรแกรมเป็นความสามารถที่ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเหมือนกับทักษะอื่น ๆ ทางวิศวกรรมที่จำเป็นต้องฝึก จึงจะเห็นผล ไม่สามารถได้มาด้วยการอ่านอย่างเดียว แบบฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเล่มนี้มีให้นิสิตได้ศึกษาเนื้อหาและเตรียมตัวก่อนเข้าเขียนโปรแกรมในห้องปฏิบัติการที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรายสัปดาห์ โดยแบบฝึกต่าง ๆ มีตัวตรวจที่ใช้ซอฟต์แวร์ JLab ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมอย่างอัติโนมัติ นิสิตจะได้ฝึกเขียน แก้ปัญหา หาที่ผิด ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น นอกจากนี้แบบฝึกปฏิบัติเล่มนี้ยังมีโจทย์ปัญหาเพิ่มเติมให้ได้ฝึกเสริมด้วย