Update 2-11-2018

 

 

 ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ บัณฑิตศึกษา

การรักษาสภาพกรณีไม่มีpaperและeng
การลงทะเบียนและการประเมินผล SU สำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์
ข้อบังคับจุฬาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา_2551
แนวทางการพิจารณาอนุมัติการขอลาพักการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน_2550
ประกาศ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แผน ข
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ประกาศ เรื่องการขอขยายเวลาการศึกษาเพื่อรอตีพิมพ์ปเอก2559
ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา 2557

README_rules_for_grad_publication_and_recommendation
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารสำหรับเผยแพร่ผลงานนิสิตโท-เอก 2557
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารสำหรับเผยแพร่ผลงานนิสิตโท-เอก 2561
แนวทางพิจารณาสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ_วิศว58
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือผลงานค้นคว้าอิสระ
เกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก

ประกาศเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต57