ในปัจจุบัน วิทยาการและเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันทั้งในด้านการติดต่อสื่อสาร การรับข้อมูลข่าวสาร การจัดการเอกสารต่างๆ และอีกหลากหลายด้าน ถือได้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากขึ้น ดังนั้น การเผยแพร่ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แก่สังคม จึงเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ให้เข้าถึงพื้นที่ที่ห่างไกลให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ ชมรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงเห็นควรจัดการอบรมทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูและนักเรียนในต่างจังหวัด ในช่วงปิดภาคการศึกษาเดือนตุลาคม โดยมีคณาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการทำประโยชน์ให้แก่สังคมร่วมกัน ในนาม ค่ายถึงบิตถึงไบต์ หรือ ค่ายบิตไบต์ (BitByte)

 

วัตถุประสงค์

  1. ให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ด้านวิชาการ และชีวิตประจำวัน ในต่างจังหวัด
  2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภาควิชาคอมพิวเตอร์ กับนิสิต และส่งเสริมการทำประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน
  3. เพื่อให้บริการข้อมูล และแนะแนวการศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่เยาวชนที่สนใจ