โครงการนิสิตฝึกงานต่างประเทศ

การฝึกงานทางวิศวกรรม ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิต ก่อนเริ่มทำงานจริงหลังสำเร็จการศึกษา และรู้จักประยุกต์นำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาในชั้นเรียน ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาจริง ทั้งนี้ นิสิตชั้นปีที่ 3 จะต้องฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อน (ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม) ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องมีระยะเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 35 วัน และไม่น้อยกว่า 280 ชั่วโมงตามลำดับ โดยสามารถฝึกงานได้ตามบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ ทั้งในและต่างประเทศ

 

นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2550 เป็นต้นมา นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้เข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ รวมแล้วกว่า 150 แห่ง โดยมีจำนวนสถานที่ฝึกงานเพิ่มขึ้นทุกๆปี และสถานที่ฝึกงานหลายแห่งตอบรับนิสิตฝึกงานจากภาควิชาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงการแสดงผลงานของนิสิตจนเป็นที่ยอมรับของสถานที่นั้นๆ ทั้งนี้ ในส่วนของหน่วยงานต่างประเทศ มีนิสิตเดินทางไปฝึกงานมาแล้วใน 6 ประเทศ ดังนี้

usสหรัฐอเมริกา germanyเยอรมัน japanญี่ปุ่น
australiaออสเตรเลีย indiaอินเดีย franceฝรั่งเศส

 

และจากสถิติตั้งแต่ปีพ.ศ.2554 – 2557 พบว่า จำนวนนิสิตฝึกงานต่างประเทศของภาควิชาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

intercollaboration

 

สถานที่ฝึกงานในต่างประเทศซึ่งนิสิตของภาควิชาเคยฝึกงานด้วย

Australia

  • NICTA (National ICT Australia Ltd)

France

  • Telecom Bretagne

Germany

  • Chemnitz University of Technology

India

  • Infosys Technologies Limited

Japan

  • Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)
  • NARA Institute of Science and Technology (NAIST)
  • Tokyo University of Technology

United States

  • College of Engineering, University of North Texas

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

…อยู่ระหว่างปรับปรุงเนื้อหา…