ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ทุนอัจฉริยะคืนรัง เป็นทุนการศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เริ่มจัดสรรเงินทุนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เพื่อสนับสนุนนิสิตเก่าผู้สำเร็จการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จากภาควิชา และมีศักยภาพสูง ให้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชา และเพื่อส่งเสริมการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ มีความมุ่งหวังให้นิสิตเก่าผู้ได้รับทุน ใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาเล่าเรียนและวิจัยจนสำเร็จการศึกษาที่ภาควิชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มิได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่นซึ่งสนับสนุนค่าเล่าเรียน
 3. เข้าศึกษาในหลักสูตรภาคปกติที่มีการทำวิทยานิพนธ์
 4. มีอาจารย์ของภาควิชาที่คาดว่าจะทำวิจัยด้วย
 5. มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อที่ภาควิชาจนสำเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องการเข้าศึกษาต่อหรือทำงานที่อื่น และไม่ต้องการรับทุนการศึกษาอื่นซึ่งสนับสนุนค่าเล่าเรียน ทั้งนี้ ตลอดช่วงระยะเวลาของการรับทุน

 

เอกสารการสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุน
 2. ใบแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) หรือมหาบัณฑิต
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 4. ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด
 5. แบบคำรับรองในการขอสมัครทุนและแนวทางการวิจัย ซึ่งมีอาจารย์ของภาควิชาที่คาดว่าจะทำวิจัยด้วย ลงนามกำกับ

 

ผู้มีสิทธิ์รับทุน

 1. มีคุณสมบัติครบถ้วน และส่งเอกสารการสมัครครบถ้วน
 2. คณะกรรมการพิจารณาทุนซึ่งภาควิชาแต่งตั้ง พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับทุน

 

เงินทุนและระยะเวลาการรับทุน

 • หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนตามจำนวนที่จ่ายจริง เป็นเวลา 4 ภาคการศึกษา นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
 • หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนตามจำนวนที่จ่ายจริง เป็นเวลา 6 ภาคการศึกษา นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

 

การพิจารณา

 1. ภาควิชาจะดำเนินการรับสมัครทุนและพิจารณาทุน เฉพาะเมื่อยังมีทุนคงเหลืออยู่เท่านั้น
 2. การคัดเลือกผู้ได้รับทุน เป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ซึ่งภาควิชาแต่งตั้ง และพิจารณาโดยการสัมภาษณ์

 

เงื่อนไขการรับทุน

 1. ผู้รับทุนนำหลักฐานการชำระค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคการศึกษา มาขออนุมัติเบิกจ่ายจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ระบุการได้รับ “ทุนอัจฉริยะคืนรัง” จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกิตติกรรมประกาศของวิทยานิพนธ์ และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์

 

การระงับทุน

ในระหว่างช่วงเวลาของการรับทุน การระงับการให้ทุนการศึกษาอาจเกิดขึ้นได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ผู้รับทุนพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต
 2. ผู้รับทุนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน ภายในภาคการศึกษาที่ 3 (กรณีหลักสูตรมหาบัณฑิต) หรือภายในภาคการศึกษาที่ 5 (กรณีหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต)
 3. คณะกรรมการพิจารณาทุน ซึ่งภาควิชาแต่งตั้ง และ/หรือ อาจารย์ผู้ลงนามในแบบคำรับรองในการขอสมัครทุนและแนวทางการวิจัย หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ระงับการรับทุน

 

กำหนดการรับสมัคร

โปรดติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครทุน และกำหนดการต่างๆได้ ตามประกาศในเว็บไซต์ของภาควิชา

 

กลับไปหน้าทุนการศึกษา