หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

ชื่อปริญญา: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) / วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

รหัสหลักสูตร: 121100

ระยะเวลาการศึกษา: 4 ปี

ปีที่ออกหลักสูตร: พ.ศ.2553

ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร: พ.ศ.2554

 

เนื้อหาการสอน

ให้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตลอดจนหลักการทางวิศวกรรม กล่าวคือ การวิเคราะห์ การออกแบบ การจัดระบบ และการสร้าง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อันประกอบด้วย ระบบฮาร์ดแวร์, ระบบซอฟต์แวร์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

ทั้งนี้ เนื้อหาวิชาเรียนทั้งหมด สามารถแบ่งได้เป็น 3 หมวด คือ

 1. หมวดวิศวกรรมระบบเชิงเลข (Digital System Engineering)
  ครอบคลุมการออกแบบและวิเคราะห์ระบบเชิงเลข (ระบบดิจิทัล) อันเป็นพื้นฐานของการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ วิชาที่ศึกษาได้แก่ การออกแบบเชิงตรรกะ ไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาแอสเซมบลี การออกแบบวงจรรวม สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และ ระบบเครือข่าย อาจกล่าวได้ว่า เป็นกลุ่มวิชา Hardware และ Network
 2. หมวดวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระบบ (System Software Engineering)
  ครอบคลุมหลักการออกแบบและวิเคราะห์ทฤษฎีคำนวณทางคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึม ซอฟต์แวร์ระบบ ภาษาโปรแกรม และ ระบบปฎิบัติการ นิสิตจะสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทุกระดับการเชื่อมต่อ อาจกล่าวได้ว่า เป็นกลุ่มวิชา Software และหลักการทางคอมพิวเตอร์
 3. หมวดการประมวลผลสารสนเทศ (Information Processing)
  ครอบคลุมการออกแบบและวิเคราะห์ระบบประมวลผลสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบจัดการฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาการหุ่นยนต์ สื่อประสม การสร้างแบบจำลอง และระบบประยุกต์ ที่เกี่ยวข้อง อาจกล่าวได้ว่า เป็นกลุ่มวิชา ระบบสารสนเทศ และแขนงวิชาอื่นในสายวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

อนาคตหลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ วิเคราะห์ และสร้างโปรแกรมประยุกต์ของระบบซอฟต์แวร์ ระบบเชิงเลข และ การประมวลผลสารสนเทศ และสามารถประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมเพื่อการแก้ปัญหาในสาขาอาชีพอื่นด้วยคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรระบบ นักวิเคราะห์ระบบ นักเขียนโปรแกรมระบบ และอาชีพในสายงานคอมพิวเตอร์อื่นๆ

 

การเข้าศึกษา

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มี 3 วิธี คือ

 1. การรับตรงแบบพิเศษ
 2. การรับตรงแบบปกติ
 3. การรับด้วยระบบกลาง (Admissions)

ทั้งนี้ นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการรับตรงแบบพิเศษและแบบปกติ อาจเข้าเป็นนิสิตในภาควิชาได้โดยตรง หรือเข้าเป็นนิสิตโดยยังไม่สังกัดภาควิชาในชั้นปีที่ 1 แล้วจึงเลือกเข้าศึกษาต่อในภาควิชา เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ต่อไป ส่วนนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อด้วยระบบกลาง (Admissions) จะเข้าเป็นนิสิตของภาควิชาได้ด้วยการเลือกสาขาวิชาเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าศึกษาต่อ สามารถติดตามได้ที่ www.admissions.chula.ac.th

 

ค่าเล่าเรียน

เป็นไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้โดย คลิกที่นี่

 

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนี้ มีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 142 หน่วยกิต แบ่งได้ดังนี้

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  5. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
  6. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ 6 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเฉพาะ 85 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 17 หน่วยกิต
  2. รายวิชาบังคับ 50 หน่วยกิต
  3. รายวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
 4. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

แผนการเรียนตามหลักสูตร

ชั้นปีที่ 1 (เรียนร่วมกันทุกสาขาวิชา)

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
             
  ภาคการศึกษาที่ 1       ภาคการศึกษาที่ 2  
2103106
ENG DRAWING
3
 
2100111
EXPL ENG WORLD
3
  การเขียนแบบวิศวกรรม       ท่องโลกวิศวกรรม  
2301107
CALCULUS I
3
 
2109101
ENG MATERIALS
3
  แคลคูลัส 1       วัสดุวิศวกรรม  
2302127
GEN CHEM
3
 
2110101
COMP PROG
3
  เคมีทั่วไป       การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
2302163
GEN CHEM LAB
1
 
2301108
CALCULUS II
3
  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป       แคลคูลัส 2  
2304107
GEN PHYS I
3
 
2304108
GEN PHYS II
3
  ฟิสิกส์ทั่วไป 1       ฟิสิกส์ทั่วไป 2  
2304183
GEN PHYS LAB I
1
 
2304184
GEN PHYS LAB II
1
  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1       ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  
5500111
EXP ENG I
3
 
5500112
EXP ENG II
3
  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1       ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2  
 
รวม
17
   
รวม
19
หมายเหตุ: นิสิตบางคน อาจเรียนรายวิชา EXPL ENG WORLD, ENG MATERIALS และ COMP PROG ในภาคการศึกษาที่ 1 แทนรายวิชา ENG DRAWING, GEN CHEM และ GEN CHEM LAB ขึ้นอยู่กับกลุ่มรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ

ชั้นปีที่ 2 – 4

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
             
  ภาคการศึกษาที่ 3       ภาคการศึกษาที่ 4  
2110200
DISCRETE STRUC
3
 
2110201
COMP ENG MATH
3
  โครงสร้างดิสครีต       คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
2110215
PROG METH I
3
 
2110211
INTRO DATA STRUCT
3
  วิธีวิทยาการทำโปรแกรม 1       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  
2110221
COMP ENG ESS
3
 
2110254
DIG DESIGN VER
3
  แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์       การออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล  
2110251
DIG COMP LOGIC
3
 
2110265
DIG DESIGN LAB I
1
  ตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์       ปฏิบัติการออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล 1  
2110253
COMP ELEC INTF
3
 
2603284
STAT PHYS SCIENCE
3
  อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ       สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  
2110263
DIG LOGIC LAB I
1
 
5500208
COM PRES SKIL
3
  การปฏิบัติการทางตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 1       ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน  
xxxxxxx
GENERAL EDUCATION
3
 
xxxxxxx
GENERAL EDUCATION
3
  วิชาศึกษาทั่วไป       วิชาศึกษาทั่วไป  
 
รวม
19
   
รวม
19
  ภาคการศึกษาที่ 5       ภาคการศึกษาที่ 6  
2110313
OS SYS PROG
3
 
2110318
DIS SYS ESSEN
1
  ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบ       หลักการของระบบกระจาย  
2110316
PROG LANG PRIN
3
 
2110332
SYS ANAL DESIGN
3
  หลักการของภาษาการทำโปรแกรม       การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ  
2110327
ALGORITHM DESIGN
3
 
2110422
DB MGT SYS DESIGN
3
  การออกแบบอัลกอริทึม       การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล  
2110352
COMP SYS ARCH
3
 
2110471
COMP NETWORK I
3
  สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์       ข่ายงานคอมพิวเตอร์ 1  
2110363
HW SYN LAB I
1
 
2110xxx
APPROVED ELECTIVES
3
  ปฏิบัติการสังเคราะห์ฮาร์ดแวร์ 1       วิชาเลือก  
xxxxxxx
GENERAL EDUCATION
3
 
5500308
TECH WRIT ENG
3
  วิชาศึกษาทั่วไป       การเขียนภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิศวกรรมศาสตร์  
       
xxxxxxx
GENERAL EDUCATION
3
          วิชาศึกษาทั่วไป  
 
รวม
16
   
รวม
19
  ภาคฤดูร้อน          
2100301
ENGINEERING PRACTICE
2
       
  การฝึกงานวิศวกรรม          
  ภาคการศึกษาที่ 7       ภาคการศึกษาที่ 8  
2110355
FORM LANG/AUTO
3
 
2110499
COMP ENG PROJECT
3
  ภาษาฟอร์มอลและทฤษฎีออโตมาตา       โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
2110423
SOFTWARE ENG
3
 
2110xxx
APPROVED ELECTIVES
9
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์       วิชาเลือก  
2110490
COMP ENG PRE-PROJ
1
 
xxxxxxx
FREE ELECTIVES
3
  โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน       วิชาเลือกเสรี  
2110xxx
APPROVED ELECTIVES
6
       
  วิชาเลือก          
xxxxxxx
FREE ELECTIVES
3
       
  วิชาเลือกเสรี          
 
รวม
16
   
รวม
15
รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

เอกสารอ้างอิง