icon_new11ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคต้น (Update 22/11/2562)

โครงร่างวิทยานิพนธ์

 • โครงร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • อ.ที่ปรึกษา ประธาน อ.ที่ปรึกษาร่วม กรรมการ กรรมการ กรรมการภายนอก รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุลนิสิต ชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ สถานที่ วันที่ทำการสอบโครงร่าง
  ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา รศ.ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ ดร.ศิพัฒน์ ไตรอุโฆษ อ.ดร.ดวงดาว วิชาดากุล ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ 5971481021 น.ส.ดารุณี บุญมา แก้ปัญหาการจัดหมู่ด้วยตัวหาคำที่เหมาะสมที่สุด ห้อง17-13/2 วัน พุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562


 • โครงร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >>>>> รอประกาศจากหลักสูตร

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • อ.ที่ปรึกษา ประธาน อ.ที่ปรึกษาร่วม กรรมการ กรรมการภายนอก รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุลนิสิต ชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ สถานที่ วันที่ทำการสอบโครงร่าง
  รศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ดร.ศิพัฒน์ ไตรอุโฆษ ผศ.ดร.พีรพล เวทีกูล นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฑยากร 6070999321 นายทวีสินทร์ วงษ์ปิ่นแก้ว ระบบจับคู่ระหว่างจิตอาสากับงานในโรงพยาบาลอัจฉริยะ ห้อง17-10 วัน พุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ >>>>> รอประกาศจากหลักสูตร


 • สอบจบวิทยานิพนธ์


 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >>>รอประกาศจากหลักสูตร

 • หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >>>>>>>> รอประกาศจากหลักสูตร

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • อ.ที่ปรึกษา ประธาน กรรมการ กรรมการภายนอก รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุลนิสิต ชื่อวิทยานิพนธ์ สถานที่
  อ.ดร.ดวงดาว วิชาดากุล รศ.ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ รศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา อ.ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา 6070931421 น.ส.เนด้า เปอิโรเน ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มแบบบูรณาการเพื่อการแพทย์แม่นยำของโรคมะเร็ง ตึก4ชั้น17
  ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ผศ.ดร.วีระ เหมืองสิน อ.ดร.ดวงดาว วิชาดากุล ผศ.ดร.เด่นดวง ประดับสุวรรณ 5970974021 น.ส.โสรญา ฉลาด การสร้างแผนที่การแพร่กระจายของคำสำคัญของเฟซบุ๊ค ตึก4ชั้น17
  รศ.ดร.พรศิริ หมื่นไชยศรี รศ.ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ ศ.ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล ผศ.ดร.บัณฑิต ฐานะโสภณ 6070934321 นายบุนยไชย จันทร์เทียน รีแฟคทอริ่งแบบแอ็กซ์แทรกต์แพ็คเกจโดยใช้การตรวจหาคอมมิวนีตีสำหรับแพ็คเกจขนาดใหญ่เกิน ห้อง17-13/2
  รศ.ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ รศ.ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล รศ.ดร.พรศิริ หมื่นไชยศรี ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์ 6071034721 น.ส.สุพัตรา บุญญะวัตร การแปลงกระแสงานยอว์ลที่มีเงื่อนไขเวลาไปเป็นสโตแคสติกเพทริเน็ตส์ทั่วไป ตึก4ชั้น17
  รศ.ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ รศ.ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล รศ.ดร.พรศิริ หมื่นไชยศรี ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์ 6071034721 น.ส.พิมพร บุญอินทร์ การสร้างแบบจำลองเชิงรูปนัยของเครือข่ายแถวคอยแบบหลายหน่วยบริการโดยใช้สโตแคสติกเพทริเน็ตส์ ตึก4ชั้น17

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ >>>>>>>>>>รอประกาศจากหลักสูตร

 • โครงร่างโครงงานมหาบัณฑิต/โครงงานมหาบัณฑิต

 • โครงร่างโครงงานมหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ภาคปกติ/ ภาคนอกเวลา รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล ชื่อหัวข้อ (ไทย) ชื่อหัวข้อ (อังกฤษ) อ.ที่ปรึกษา ประธาน กรรมการ วัน/เดือน/ปี ที่สอบ
  ภาคนอกเวลา 6170909821 น.ส.จันทร์ฉาย ศรีพรหมคุณ การพัฒนาแบบจำลองเพื่อช่วยตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นโดยใช้ข้อมูลข่าวสารและผลประกอบการบริษัท Developing A Model To Help Make Stock Investment Decisions Using Information And The Company’s Performance Results. ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ศ.ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล รศ.ดร.โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ วันจันทร์ที่่ 25 พฤศจิกายน 2562
  ภาคนอกเวลา 6170969421 น.ส.สวรส วัยวุฒิภิญโญ การจำแนกเอกสารมีรูปแบบด้วยวิธีการโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ Document Form Classification using Convolutional Neural Networks ศ.ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ รศ.ดร.โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ วันจันทร์ที่่ 25 พฤศจิกายน 2562
  ภาคปกติ 6170164521 นายณัฐพล เก่งพันธุ์พานิช การรวบรวมความต้องการจากแหล่งสื่อสังคมออนไลน์โดยอัตโนมัติ Automatic requirement elicitation on social media รศ.ดร.พรศิริ หมื่นไชยศรี รศ. ดร.ทวิตีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
  ภาคนอกเวลา 6170959121 น.ส.วริษฐา สมุทรสุนทร การค้นพบปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล Discovery of Important Factor to Customer Lifetime Value using Data Mining Techniques ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา อ.ดร.ดวงดาว วิชาดากุล วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
  ภาคนอกเวลา 6170976821 นายอัครเสก คุ้มศิลป์ การวิเคราะห์คำในแคมเปญโฆษณาบนเครือข่ายทางสังคมเฟซบุ๊คโดยวิธีเชิงพันธุกรรม Facebook advertising campaign analysis by genetic algorithm ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา อ.ดร.ดวงดาว วิชาดากุล วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
  ภาคนอกเวลา 6170977421 น.ส.อัญรัตน์ แช่มปรีดา การค้นพบเงื่อนไขหลักที่สำคัญในการลาออกของพนักงานแต่ละกลุ่ม Discovering employee critical Churn condition in cluster ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา อ.ดร.ดวงดาว วิชาดากุล วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
  ภาคนอกเวลา 6170942421 น.ส.พรพิมล เสถียรทิพวรรณ การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อทำนายเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับเฟซบุ๊กเพจทางด้านการเงินในประเทศไทย Social network analysis to predict interesting content for Facebook financial pages in Thailand ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ รศ.ดร.พรศิริ หมื่นไชยศรี รศ.ดร.เศรษฐา ปานงาม วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
  ภาคนอกเวลา 6170968821 นายสมพงศ์ นพประพันธ์ การสกัดข้อมูลจากสังคมออนไลน์และเว็บไซต์สำหรับการวิเคราะห์อุบัติเหตุการจราจรในประเทศไทยโดยใช้คอนดิชันนัลแรนดอมฟิลด์ Information extraction from social network and website for Traffic accident analysis in Thailand by conditional random fields ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ รศ.ดร.พรศิริ หมื่นไชยศรี รศ.ดร.เศรษฐา ปานงาม วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

 • โครงงานมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 • ภาคปกติ/ ภาคนอกเวลา รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล ชื่อหัวข้อ (ไทย) ชื่อหัวข้อ (อังกฤษ) อ.ที่ปรึกษา ประธาน กรรมการ วัน/เดือน/ปี ที่สอบ
  ภาคนอกเวลา 6070948121 น.ส.พัชรภรณ์ แก้วหนู การจำแนกประเภทรายงานข้อบกพร่องด้วยการทำเหมืองข้อความ Bug Report Classification Using Text Mining รศ. ดร.ทวิตีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา รศ.ดร.พรศิริ หมื่นไชยศรี ผศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
  ภาคนอกเวลา 6070968721 น.ส.วันวิสาข์ อุดมธรรมกุล ระบบแนะนำแพลตฟอร์มการลงโฆษณาโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร Advertising Platform Recommendation System using Machine Learning ผศ.ดร. สุกรี สินธุภิญโญ ศ.ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล รศ.ดร.โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
  ภาคนอกเวลา 6071000321 นายกิตติศักดิ์ เขตรการณ์ การสร้างแบบจำลองเชิงรูปนัยของแถวคอยลำดับความสำคัญโดยใช้สโตแคสติก เพทริเน็ตส์แบบลักษณะทั่วไป FORMAL MODELING OF PRIORITY QUEUE USING GENERALIZED STOCHASTIC PETRI NETS รศ.ดร. วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ ผศ.ดร.อาทิตย์ ทองทักษ์ ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
  ภาคนอกเวลา 6071007821 น.ส.ฐณัฏตา มั่นคง การแปลงตารางการตัดสินใจเป็นเพทริเน็ตส์ Transforming a Decision Table into Petri Nets รศ.ดร. วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา รศ.ดร.ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์ วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
  ภาคนอกเวลา 6071018721 นายประเมธ จันทรรัต การแปลงดับเบิลยูเอส – บีเพลเป็นไทมด์ออโตมาตา Transforming WS – BPEL into Timed Automata รศ.ดร. วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา รศ.ดร.ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์ วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
  ภาคนอกเวลา 6071028021 นายวิชชุกร วรรณสิงห์ การแปลงแผนภาพอีเวนท์ดริฟเวนโพรเซสเชนเป็นคัลเลอร์เพทริเน็ตส์ Transforming Event-Driven Process Chain Diagram into Colored Petri Nets รศ.ดร. วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา รศ.ดร.ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์ วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
  ภาคนอกเวลา 6071030121 นายศรัณย์ วิริยะพิษฐาน การสกัดข้อความที่ไม่มีโครงสร้างเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างโดยใช้โมเดลคอนดิชันนอลแรนด้อมฟิลด์และความเหมือนของแจคคาร์ด Extracting Unstructured text into Structured data using Conditional Random Fields and Jaccard similarity ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ศ.ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล รศ.ดร.โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
  ภาคนอกเวลา 6071032421 นายสิทธิ์ เตรยาวรรณ การแปลงแบบรูปกระแสงานยอว์ลไปเป็นเพทริเน็ต Transforming YAWL Workflow Patterns to Petri Nets รศ.ดร. วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ ผศ.ดร.อาทิตย์ ทองทักษ์ ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
  ภาคนอกเวลา 6071035321 น.ส.อุทุมพร กุลาตี การแปลงผังงานไปเป็นคัลเลอร์เพทริเน็ตส์ Transforming Flowchart into Colored Petri Nets รศ.ดร. วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ ผศ.ดร.อาทิตย์ ทองทักษ์ ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
  ภาคนอกเวลา 6070972121 น.ส.ศรีรัตน์ เศวตสุทธิพันธ์ การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อการทวนสอบใบหน้า Development of a Prototype System for Face Verification ผศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ ผศ.ดร.สืบสกุล พิภพมงคล ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ ชินธเนศ วัน จันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562