ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ยินดีให้บริการทางวิชาการสำหรับงานทุกประเภทที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ การฝึกอบรม การเสริมประสบการณ์ และความรู้พิเศษทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยบริการที่ภาควิชาจัดให้ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา การตรวจสอบ การประเมิน การวางแผน การออกแบบ และการควบคุมดูแลการสร้างผลงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและการออกแบบ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นระบบฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ให้บริการทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตลอดจนร่วมพัฒนาโครงการด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานจำนวนมากทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรุงเทพมหานคร กรมศุลกากร กรมตำรวจ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปัจจุบัน) กองทัพอากาศ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน) เป็นต้นทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วยฝีมือคนไทยประสบความสำเร็จ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จึงให้บริการโดยอาศัยระเบียบวิธีและมาตรฐานทางวิศวกรรม มุ่งเน้นความสนใจไปที่การประยุกต์ผลงานวิจัยในศาสตร์ต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบฮาร์ดแวร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) และการประมวลผลภาพ การออกแบบอัลกอริทึม วิศวกรรมระบบสารสนเทศ และอื่นๆอีกมากมาย นอกเหนือจากนี้ ภาควิชายังเสริมคุณภาพของผลงานด้วยการเพิ่มประสบการณ์และทักษะความรู้ของบุคลากรผ่านงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเชิงทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรืองานวิจัยเชิงการแก้ไขปัญหาเฉพาะทางที่พบได้ในวงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยอนึ่ง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ว่าเป็นสถาบันการศึกษาอันดับ 1 ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ คณาจารย์และนักวิจัยของภาควิชาทุกคนจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งคุ้มค่าต่อแผนการสร้างประโยชน์สูงสุดสำหรับอุตสาหกรรม และทำให้คณาจารย์และนักวิจัยสามารถเพิ่มพูนความรู้ในสาขาที่ตนสนใจต่อไปได้

 

ทำไมต้องเลือกรับบริการจากเรา ?

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย – เราให้บริการที่คุ้มค่าใช้จ่ายตามความต้องการของคุณ
 • ความยืดหยุ่น – เรามีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมด้านเวลา สำหรับโครงการ สัญญา หรือการช่วยสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม เทคนิค และการบริหารจัดการ
 • ความรู้ความชำนาญ – บุคลากรของเราเข้าใจถึงความต้องการของคุณ เราสามารถช่วยเหลือคุณในการระบุความต้องการของโครงการ ตลอดจนการริเริ่มอย่างมีกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว
 • เห็นผลลัพธ์ทันที – บุคลากรของเราอุดมไปด้วยความรู้ทั้งด้านเทคนิคและด้านวิชาการ ช่วยให้งานของคุณเข้าถึงความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยเหตุนี้ หากคุณต้องการบุคลากรในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ช่วยคุณได้พร้อมด้วยบริการที่เต็มเปี่ยมคุณภาพ

 

บริการให้คำปรึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยินดีให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ การธนาคาร การเกษตร หน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมยา หรือ อุตสาหกรรมบริการ เป็นต้น

ตัวอย่างโครงการ

 • โครงการจัดทำแผนเตรียมพร้อมด้านการสื่อสาร, สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • โครงการ “การวิศวกรรมซอฟต์แวร์แผนใหม่สำหรับวิสาหกิจโดยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ”, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

 

บริการฝึกอบรมและให้การศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้บริการฝึกอบรมซึ่งครอบคลุมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรามีหลักสูตรที่นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดของของวงการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างไรก็ดี ภาควิชายินดีสร้างหลักสูตรการอบรมให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการได้อีกด้วย

ทุกหลักสูตรที่เราจัดขึ้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณภาพ มีการประเมินผลเป็นระยะ และมีการปรับปรุงเมื่อมีความรู้ใหม่เพิ่มเติม ทั้งนี้ เราจัดให้มีการประเมินผู้สอนในช่วงท้ายของการเรียนเพื่อประเมินผลสำเร็จในการเรียนการสอนว่าเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนหรือไม่

ตัวอย่างโครงการ

 • โครงการอบรมเรื่อง การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมพร้อมชุดวิชา (Courseware) เพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • การพัฒนาบุคลากรในสถาบันการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฝังตัว, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และจากหน่วยงานอื่นๆ
 • กิจกรรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สาขาธุรกิจพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

บริการทดสอบ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้ความสนใจในการทดสอบซอฟต์แวร์ กระบวนการทางธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยผู้ขอรับบริการให้ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้ วิธีการดำเนินงานของเราในส่วนนี้มีดังนี้

 • ลดต้นทุนการเปลี่ยนแปลง
  ครอบคลุมถึงต้นทุนโดยรวมสำหรับวัฏจักรการพัฒนาทั้งหมด และต้นทุนในกิจกรรมการทดสอบทั้งหมด เช่น การทดสอบสมรรถนะ หรือการทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้
 • เพิ่มความเร็วในการเปลี่ยนแปลง
  ครอบคลุมถึงการลดระยะเวลาที่ใช้ไปในการทดสอบ ตลอดจนการปรับปรุงงาน และบำรุงรักษาการใช้งาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง
  เกิดขึ้นได้ด้วยการจัดระเบียบทางธุรกิจในการทดสอบ และการบริหารจัดการข้อมูลจากกิจกรรมการทดสอบตลอดทั้งโครงการ

 

บริการวางแผนและพัฒนา

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยินดีให้บริการพัฒนาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่มีระเบียบแบบแผนและปลอดภัย ผ่านการดำเนินงานพัฒนาระบบ โปรแกรมประยุกต์ ต้นแบบ ตลอดจนแผนงานนโยบายหลัก  และกฎระเบียบในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ เรายังมีบริการอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยตอบสนองต่อกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงรองรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเศรษฐกิจสำหรับระบบสารสนเทศ โปรแกรม ต้นแบบ และแผนงานนโยบายหลัก

ตัวอย่างโครงการ

 • การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องแต่งกายโขน, กรมศิลปากร
 • การวิเคราะห์ความเร็วกลุ่มยวดยานจากข้อมูล GPS เพื่อการใช้งานเบ็ดเสร็จ (Analysis of Traffic Stream Speed for Multiple Uses), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

แล้วจะติดต่อเราได้อย่างไร ?

ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการได้จากคณาจารย์ หรือห้องปฏิบัติการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของคุณ หรือเริ่มติดต่อที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดย คลิกที่นี่