เครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติโดยใช้โครงสร้างยูไอ (An Automated Testing Tool Using UI Structure)

www

Description:


บทความทางวิชาการหัวข้อเรื่อง “An Automated Testing Tool Using UI Structure” ได้รับรางวัล Best Paper Award of The 2014 IAENG International Conference on Software Engineering ในงานประชุมวิชาการ The 2014 IAENG International Conference on Software Engineering ซึ่งจัดขึ้นที่เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เนื้อหาของบทความนำเสนอกรอบการทำงานใช้สำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ เรียกว่า Neo Automation Framework (NAF) ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องมือ 3 ตัวดังนี้
  1. UI Structure Generator
เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ที่ต้องการทดสอบ (Software Under Test) วิเคราะห์หายูสเซอร์คอนโทรลภายในซอฟต์แวร์โดยอ่านรายละเอียดต่างๆ ณ ขณะรันไทม์ โดยใช้เทคโนโลยีการเข้าถึงวัตถุที่เรียกว่า MSAA และ UIA และทำการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อยูสเซอร์คอนโทรล ออโตเมชันไอดี ขนาดของยูสเซอร์คอนโทรล ตำแหน่งของยูสเซอร์คอนโทรล เป็นต้น แล้วสร้างเป็นคลาสในภาษา C# ออกมาให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งคลาสดังกล่าวจะถูกเรียกว่า UI Structure หรือโครงสร้างยูไอ
  1. Test Case Tool
เครื่องมือสำหรับสร้างและแก้ไขกรณีทดสอบ (Test Case) โดยนำเข้าข้อมูล UI Structure และประมวลผลเพื่อสร้างกรณีทดสอบโดยอัตโนมัติซึ่งอยู่ในรูปแบบ Unit Test ของภาษา C# และกรณีทดสอบที่ถูกสร้างขึ้นจะมีขั้นตอนการกระทำกับยูสเซอร์คอนโทรลต่างๆ ที่อยู่ภายใน UI Structure ทั้งหมด ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวปรับแต่งแก้ไขลำดับขั้นตอนการทำงานภายในกรณีทดสอบให้เป็นไปตามที่ต้องการได้อย่างอิสระ
  1. UI Usage Analyzer
เครื่องมือวิเคราะห์การเรียกใช้งานยูสเซอร์คอนโทรลภายในกรณีทดสอบ โดยตรวจสอบจากการเรียกใช้งาน UI Structure ว่ามียูสเซอร์คอนโทรลใดบ้างที่ถูกเรียกใช้ในกรณีทดสอบ และยูสเซอร์คอนโทรลใดบ้างที่ไม่ถูกเรียกใช้ในกรณีทดสอบเลย และสร้างผลลัพธ์ออกมาเป็นรายงานเพื่อช่วยให้นักทดสอบตระหนักถึงจุดที่ยังขาดการทดสอบภายในซอฟต์แวร์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเปิดดูได้จากลิงค์ดังนี้

Student:


นายณัฐรัตน์ หาญวรวงศ์

Advisor:


รศ.ดร.ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์

Year:


มีนาคม พ.ศ. 2557