โครงงานมหาบัณฑิต (Master Project)

นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แผน ข จะต้องทำโครงงานมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Master Project in Software Engineering) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้ การทำโครงงานมหาบัณฑิตจะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ การเสนอโครงร่างโครงงาน (ต่อไปจะเรียกว่า โครงร่างฯ) และการทำโครงงานฉบับสมบูรณ์

 

2110797 โครงงานเตรียมมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ในการเสนอโครงร่างฯ นั้น นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา 2110797 โครงงานเตรียมมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Pre-Master Project in Software Engineering) และจัดทำโครงร่างโครงงาน (Project Proposal) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างฯ ซึ่งมาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ของภาควิชา ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานภายนอก (กรณีหน่วยงานภายนอกเป็นเจ้าของหัวข้อโครงงาน) ทั้งนี้ หากนิสิตสามารถผ่านการสอบโครงร่างฯ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในรายวิชาได้แล้ว นิสิตจึงจะสามารถจัดทำโครงงานฉบับสมบูรณ์ได้ต่อไป

 

2110798 โครงงานมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลังจากนั้นผ่านรายวิชา 2110797 มาแล้ว นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา โครงงานมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Master Project in Software Engineering) เพื่อจัดทำโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ และนำเสนอผลงานพร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการต่อไป

 

ข้อมูลโครงงานมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์