โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Senior Project)

นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะต้องทำโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Senior Project) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ทั้งนี้ การทำโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ การเสนอหัวข้อโครงการ และการทำโครงการ โดยการเสนอหัวข้อโครงการนั้น นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computer Engineering Pre-Project) และจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบหัวข้อซึ่งมาจากอาจารย์ของภาควิชา หลังจากนั้นเมื่อผ่านการเสนอหัวข้อแล้ว นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering Project) เพื่อจัดทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ และนำเสนอผลงานพร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการต่อไป