พิธีไหว้ครู : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐