โปรแกรมดังกล่าวนี้ใช้ NUSOAP Class สำหรับ PHP

(Download)

ทดสอบการทำงาน

ทดสอบการทำงาน WSDL

ตัวอย่าง WSDL

ตัวอย่างโปรแกรม Server

ตัวอย่างโปรแกรม Client

ตัวอย่างโปรแกรม WSDLClient

โปรแกรมการ Authenticate ของ Term Project

ทดสอบการทำงาน

ทดสอบการทำงาน WSDL

ตัวอย่าง WSDL

ตัวอย่างโปรแกรม Client

ตัวอย่างโปรแกรม WSDLClient