สถานะ : กำลังศึกษาอยู่

  • ช้อมูลการติดต่อ

  • ชื่อ - สกุล : นุชนารถ ทวีรัตน์
  • ชื่อเล่น : แป๋ม
  • หลักสูตร : วท.ม. (ภาคนอก)
  • ปีที่เข้าการศึกษา : 2/2555
  • เบอร์โทรศัพท์ : 080-395-4721
  • อีเมล์ : s4810332@gmail.com
  • หัวข้อการวิจัย

  • กำลังศึกษาหัวข้อที่สนใจ