สถานะ : สำเร็จการศึกษาแล้ว

 • ช้อมูลการติดต่อ

 • ชื่อ - สกุล : สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
 • ชื่อเล่น : เอม
 • หลักสูตร : วศ.ม. (ก1)
 • ปีที่เข้าการศึกษา : 1/2553
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087-674-1469
 • อีเมล์ : hadestaboo@gmail.com
 • หัวข้อการวิจัย

 • การพัฒนาคิวอาร์โค้ดร่วมกับลายน้ำดิจิตอลเพื่อซ่อนข้อมูล
  งานวิจัยสำเร็จ
 • ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

 • 1 QR code using invisible watermarking in frequency domain.
 • 2 A Comparative Study of Linear Encoding in Genetic Programming.
 • 3 Data Hiding Method for QR Code Based on Watermark by compare DCT with DFT Domain Best Paper award