สถานะ : กำลังศึกษาอยู่

 • ช้อมูลการติดต่อ

 • ชื่อ - สกุล : วิรุตต์ โกศลวิจักขณ์
 • ชื่อเล่น : จิน
 • หลักสูตร : วศ.ม. (ก2)
 • ปีที่เข้าการศึกษา : 2/2553
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081-344-6227
 • อีเมล์ : cockycoc@gmail.com
 • หัวข้อการวิจัย

 • DEVELOPMENT OF COLOR QRCODE FOR DATA CAPACITY IMPROVEMENT
 • ความคืบหน้า : 75 % (รอตีพิมพ์)
 • ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

 • 1 Data Hiding Method for QR Code Based on Watermark by compare DCT with DFT Domain Best Paper award