สถานะ : กำลังศึกษาอยู่

 • ช้อมูลการติดต่อ

 • ชื่อ - สกุล : ชานน สกาว์วัฒนานนท์
 • ชื่อเล่น : นน
 • หลักสูตร : วศ.ม. (ก2)
 • ปีที่เข้าการศึกษา : 1/2554
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085-446-8700
 • อีเมล์ : chanon.sk@gmail.com
 • หัวข้อการวิจัย

 • วิธีปรับปรุงการฝังรูปในรหัสคิวอาร์โค้ด
 • ความคืบหน้า : 75 % (รอตีพิมพ์)
 • ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

 • 1 Identifying QR Code