สถานะ : กำลังศึกษาอยู่

 • ช้อมูลการติดต่อ

 • ชื่อ - สกุล : ปรัชญ์ สุระโคตร
 • ชื่อเล่น : เป้
 • หลักสูตร : วท.ม. (ภาคนอก)
 • ปีที่เข้าการศึกษา : 1/2554
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083-796-7096
 • อีเมล์ : pepruch@gmail.com
 • หัวข้อการวิจัย

 • -กำลังศึกษาหัวข้อที่สนใจ
 • ความคืบหน้า : 55 % (รอสอบหัวข้อ)
 • ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

 • 1 Data Hiding Method for QR Code Based on Watermark by compare DCT with DWT Domain