สถานะ : กำลังศึกษาอยู่

 • ช้อมูลการติดต่อ

 • ชื่อ - สกุล : กาญจนา โพนภาค
 • ชื่อเล่น : จ๋า
 • หลักสูตร : วศ.ม. (ก1)
 • ปีที่เข้าการศึกษา : 2/2554
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080-731-5193,086-263-5203
 • อีเมล์ : kanchana10110@hotmail.com
 • หัวข้อการวิจัย

 • กำลังศึกษาหัวข้อที่สนใจ
 • ความคืบหน้า : 55 % (รอสอบหัวข้อ)
 • ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

 • 1 Data Hiding Method for QR Code Based on Watermark by comparing DFT with DWT Domain