สถานะ : กำลังศึกษาอยู่

 • ช้อมูลการติดต่อ

 • ชื่อ - สกุล : ธานี วิพุทธิกุล
 • ชื่อเล่น : ปิงปอง
 • หลักสูตร : วท.ม
 • ปีที่เข้าการศึกษา : 2/2554
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081-190-5197
 • อีเมล์ : army4657@gmail.com
 • หัวข้อการวิจัย

 • กำลังศึกษาหัวข้อที่สนใจ
 • ความคืบหน้า : 55 % (รอสอบหัวข้อ)
 • ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

 • 1 A study of.