2110101 : Lab1 - Edit+Compile+Launch

 

 เมื่อผ่านปฏิบัติการนี้จะสามารถ

 • ใช้แป้นพิมพ์เขียนโปรแกรมภาษาจาวา
 • เข้าใจความหมายของข้อความผิดพลาดจาก compiler 
 • สังแปลและสั่งงานโปรแกรมที่เขียนขึ้น

ข้อกำหนด

 • ให้พิมพ์เมท็อด drawMandelbrot (ตามกระดาษที่นิสิตได้รับแจกจากผู้คุมสอบ) เพิ่มในคลาส  Mandelbrot  โดยให้เพิ่มในบริเวณที่มีหมายเลขบรรทัดเป็นสีเทา (ส่วนของโปรแกรมที่มีหมายเลขบรรทัดเป็นสีแดงนั้น ไม่สามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขได้)
 • เมื่อพิมพ์เสร็จสั่งแปลโดยใช้ปุ่ม F7
  • ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด (ข้อความแสดงความผิดพลาดจะเป็นสีแดง ปรากฏที่ส่วนล่างของ JLab) ให้อ่านทำความเข้าใจ และแก้ไขให้ถูกต้อง (ถ้าอยากรู้ว่าผิดที่ตำแหน่งใด ให้นำตัวชี้เมาส์ไปกดที่ข้อความสีแดงที่กำลังสนใจ)
  • อนึ่ง สิ่งที่ปรากฏในกระดาษที่แจกให้นั้นถูกต้อง ดังนั้นถ้าเกิดข้อผิดพลาดแสดงว่าเกิดจากการพิมพ์ผิด
 • สั่ง Run คลาสนี้ได้ด้วยการกด F5 จะปรากฏวินโดว์แสดงผลที่ได้
 • ลองใช้เมาส์ไปกดแล้วลาก (click and drag) บริเวณภายใน (เมื่อลากจะปรากฏสี่เหลี่ยมล้อมรอบบริเวณที่ลาก) เพื่อเป็นการขยาย (zoom) รายละเอียดภายในบริเวณที่สนใจ
 • ส่งผลด้วยการเลือกเมนู Lab->submit

คะแนนเต็ม : 10 คะแนน

 • ตอบคำถามย่อยตอนต้น  5  คะแนน (ระบบตรวจให้อัตโนมัติ)
 • พิมพ์เมท็อด drawMandelbrot ตามกระดาษที่แจกให้ถูกต้อง   5  คะแนน(ผู้ช่วยสอนตรวจหลังปฏิบัติการ)

หมายเหตุ

 • บริเวณที่เป็นสีดำในรูปที่แสดงจากโปรแกรมนี้ เป็นส่วนที่เรียกว่า  Mandelbrot set แต่ส่วนที่เห็นสวยๆ นั้นอยู่นอกเซตนี้ นิสิตที่สนใจลองหาอ่านได้ด้วยการค้นคำว่า Mandelbrot ใน WWW จะปรากฏเอกสารให้ศึกษามากมาย หรือจะไปที่ http://mathworld.wolfram.com/MandelbrotSet.html ก็น่าสนใจ 

เวลาปฏิบัติการ : 50 นาที