2110101 : Lab3 - String + Char + if-else

 

สิ่งที่ต้องการ

เขียนโปรแกรมเพิ่มใน Lab3.java ให้ทำงานดังนี้
  • รับสตริงจากแป้นพิมพ์ด้วยคำสั่ง String sNoun = JLabIO.readString();  สตริงที่รับมานี้คือคำนามในภาษาอังกฤษในรูปของเอกพจน์ (singular)
  • สร้าง String pNoun ซึ่งแทนคำนามในรูปของพหูพจน์ (plural) ของคำนามที่ได้รับ
  • แสดงออกสู่จอภาพด้วยคำสั่ง System.out.println( pNoun );

ให้ใช้กฎง่ายๆ ต่อไปนี้ในการหารูปพหูพจน์ของคำนามที่ได้รับ

  • ถ้าเป็นคำนามที่ลงท้าย s, x หรือ ch ทำเป็นพหูพจน์ด้วยการให้เติม es ต่อท้าย  (เช่น  box --> boxes,  witch --> witches เป็นต้น)
  • ถ้าเป็นคำนามที่ลงท้ายด้วย y แต่ตัวอักษรก่อน y ไม่ใช่สระ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ต่อท้าย  (เช่น fly --> flies,  memory --> memories เป็นต้น)
  • ถ้าไม่ตรงกับกฎสองข้อข้างบนนี้  ต่อท้ายด้วย s เลย  (เช่น computer --> computers, boy --> boys เป็นต้น)
สามารถสั่งทำงานคลาส Lab3 ที่เขียนได้ด้วยการกดปุ่ม F5 (โปรแกรมจะรับคำนาม 10 คำ)  แต่ถ้าต้องการให้ระบบทดสอบและให้คะแนน ให้กดปุ่ม F6  (ส่วนนี้เต็ม 5 คะแนน ระบบจะทดสอบ 10 คำๆ ละ 0.5 คะแนน โดยคำที่ทดสอบเลือกมาแบบสุ่ม จึงเป็นไปได้ว่าสั่งทำงานหลายๆ ครั้งอาจได้คะแนนต่างกัน ถ้ายังเขียนโปรแกรมผิดอยู่) 

คะแนนเต็ม : 10 คะแนน

  • ตอบคำถามย่อยตอนต้น  5  คะแนน (ระบบตรวจให้อัตโนมัติ)
  • เขียนโปรแกรม  5 คะแนน  (ระบบตรวจให้อัตโนมัติ)

เวลาปฏิบัติการ : 45 นาที