สื่อการเรียนนี้ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดยสมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล ตามพ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ / ๒๕๔๐