รายการข้อผิดพลาด


 • หน้าที่ 33
  บรรทัดที่ 7, 8, 9   g1(n), g1(n) เป็น g1(n), g2(n)
 • หมายเลขของตัวอย่างและตารางต่างๆ ในบทที่ 4 ต้องเป็น นำหน้าด้วย 4-
 • หน้าที่ 71 บรรทัดถัดจากตัวโปรแกรม  top ofกองซ้อนเลย -> top of stack ไป k ช่อง
 • หน้าที่ 151 ตัวโปรแกรม เปลี่ยนบรรทัดที่ 07 ถึง 09 เป็น
  07:      return QuickSelect( A, p, j, m )
  08:   else
  09:      return QuickSelect( A, j+1, r, m-k )
 • หน้าที่ 167
  ข้อ 15 ปลายคำถาม เปลี่ยน A เป็น S
  ข้อ 18 บรรทัดที่ 2   A[i1], A[i1],    -->  A[i1], A[i2],
           บรรทัดที่ 3  A[i1] <= A[i1] <=   -->  A[i1] <= A[i2] <=
 • หน้าที่ 176 คำบรรยายรูปที่ 9-3  เปลี่ยน s ถึง v เป็น u ถึง v และเปลี่ยน s ถึง t เป็น i ถึง j
 • หน้าที่ 189 เขียนใหม่ทั้งหน้า
 • หน้าที่ 192 รูปที่ 9-9 เส้นเชื่อมระหว่างจุดยอด 2 และ 3 ความยาวเส้นเชื่อมเขียนไว้สลับกัน เปลี่ยนเส้นบนจาก 5 เป็น -2 เปลี่ยนเส้นล่างจาก -2 เป็น 5
 • หน้าที่ 195 บรรทัดที่ 04 ของโปรแกรม เปลี่ยน v-1 เป็น v
 • หน้าที่ 210 รูปที่ 10-1 ต้องเป็นแบบนี้
 • หน้าที่ 238 รูปที่ 11-1 ด้านขวาต้องเรียงหมายเลขของจุดยอดดังนี้ 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4
 • หน้าที่ 258 บรรทัดที่ 7 เปลี่ยนคำว่า "การค้นตามแนวกว้าง" เป็น "การค้นตามแนวกว้างกับต้นไม้ในรูปที่ 11-4"
 • หน้าที่ 277 บรรทัดที่ 11 จากด้านล่าง ให้สลับคำว่า "ด้านล่าง" กับ "ด้านบน"
 • หน้าที่ 300  บรรทัด 10 ของอัลกริทึม isPrime_Fermat_MC ให้สลับ TRUE กับ FALSE
 • หน้าที่ 312 บรรทัดที่ 12  เปลี่ยน  "7 ตัอักษรทางซ้าย"  เป็น  "7 ตัวอักษรทางขวา"
 • หน้าที่ 341 รูปที่ 13-10 เปลี่ยนเป็น รูปข้างล่างนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปที่ 13-11
  (ขอขอบคุณอาจารย์จารุโลจน์ จงสถิตย์วัฒนา ที่แจ้งให้ทราบ)
       

ผมพร้อมรับความคิดเห็นทุกประการ (การใช้ภาษา เนื้อหา ข้อผิดพลาด และเรื่องอื่นๆ) เพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ กรุณาส่งความคิดเห็นมาที่ somchaip@chula.ac.th


สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล