รายการข้อผิดพลาด (สำหรับการพิมพ์ครั้งที่ 4)


 •  หน้าที่ 7 : ใน code บรรทัดที่ 03 และ 06 เปลี่ยนตัวแปร d เป็น A
 • 1หน้าที่ 56 : ข้อ 2 ตัดข้อความ "สำหรับค่าคงตัว > 0 สักหนึ่งตัว แล้ว" ออก
 • 2หน้าที่ 157 : บรรทัดที่ 17 เปลี่ยนจาก C21 = M8 + M7 เป็น C21 = M6 + M7
 •  หน้าที่ 188 : บรรทัดที่ 4 เปลี่ยนจาก max 1 ≤ k < n เป็น max 1 ≤ k ≤ n
 • 2หน้าที่ 194 : บรรทัดสุดท้ายด้านบนของรูปที่ 9-12 ปรบปรุง เป็น ปรับปรุง
 • 1หน้าที่ 274 : รูปที่ 11-24 : ลูกศรที่ชี้ของ VUB และ sum ของ vxi สลับกัน,
  ตัวบนในวงกลมต้องเป็น sum ในขณะที่ตัวล่างคือ VUB
 • 1หน้าที่ 279 : รูปที่ 11-25 : ปมซ้ายสุด (ในระดับที่หนึ่ง) เปลี่ยนจาก 20/48 เป็น 14/49 และปมขวาสุดเปลี่ยนจาก 14/49 เป็น 20/48 (รากคือระดับที่ศูนย์)
 • 1หน้าที่ 279 : รูปที่ 11-25 : ปมที่สามจากทางซ้าย (ในระดับที่สอง) เปลี่ยนจาก 20/55 เป็น 37/55
 • 1หน้าที่ 280 : บรรทัดแรก เปลี่ยนจาก "ถึงตรงนี้มีปมเหลืออยู่ 7 ปม" เป็น "ถึงตรงนี้มีปมเหลืออยู่ 6 ปม"
 • 2หน้าที่ 283 : ข้อที่ 10 บรรทัดที่ 2 ตรงกลา เป็น ตรงกลาง
 • 1หน้าที่ 336 : บรรทัดที่ 7 จากด้านล่าง เปลี่ยน cn เป็น ck
 • 1หน้าที่ 346 : บรรทัดที่ 11 เปลี่ยน มูลรวม เป็น มูลค่ารวม

ขอขอบคุณ 1คุณศุภเสฏฐ์ ชูชัยศรี, 2คุณฐนกร จินดานนท์ ที่แจ้งข้อผิดพลาดในหนังสือให้ทราบ

ผมพร้อมรับความคิดเห็นทุกประการ (การใช้ภาษา เนื้อหา ข้อผิดพลาด และเรื่องอื่นๆ) เพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ กรุณาส่งความคิดเห็นมาที่ somchaip@chula.ac.th


สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล