รายการข้อผิดพลาด


 • หน้าที่ 48 :  หมายเลขบรรทัดที่ 04 ของรหัสที่ 13-10 เปลี่ยนคำสั่ง
   int mid = (left + right) / 2  เป็น
   int mid = left + (right - left) / 2
 • หน้าที่ 133 : แบบฝึกหัดข้อที่ 5 เปลี่ยน items เป็น elementData
 • หน้าที่ 195 : บรรทัดที่ 2 เปลี่ยน รหัสที่ 9-8รหัสที่ 9-12 เป็น รหัสที่ 9-8 ถึง รหัสที่ 9-12
 • หน้าที่ 243 :  แบบฝึกหัดข้อที่ 8
  • เปลี่ยน  return goo(root, e);  เป็น  root = goo(root, e);
  • เปลี่ยน  void goo(Node r, ... เป็น  Node goo(Node r, ...
 • หน้าที่ 244 :  แบบฝึกหัดข้อที่ 9
  • เปลี่ยน  goo(b, a.element); เป็น  b = goo(b, a.element);
 • หน้าที่ 260 : สมการ p = 1 - (...) เปลี่ยนเป็น

 • หน้าที่ 265 : บรรทัดที่ 2 และ 4 จากด้านล่าง เปลี่ยน 1 + t - j - i เป็น i + t - j + 1 (ขอบคุณคุณภูมิที่แจ้งให้ทราบ)
 • หน้าที่ 275 : บรรทัดที่ 9, เปลี่ยน (n-1)/m เป็น (n-1)/(m-1) ทั้งสองแห่งในบรรทัดนี้
 • หน้าที่ 300 : เพิ่มคำสั่งข้างล่างนี้หลังคำสั่ง f.close();

System.out.println("มี " + c + " บรรทัด ที่มีคำว่า java");

 • หน้าที่ 315 :
  หมายเลขบรรทัดที่
  60 ของรหัสที่ 13-8 เปลี่ยนคำว่า mergeSort(d, ...) เป็น mergeSortR(d, ...)
  หมายเลขบรรทัดที่ ุ
  65 ของรหัสที่ 13-8 เปลี่ยนคำสั่ง
   int m = (left + right) / 2  เป็น
   int m = left + (right - left) / 2
 • หน้าที่ 318 :  รหัสที่ 13-10 เปลี่ยนคำสั่ง
   int m = (left + right) / 2  เป็น
   int m = left + (right - left) / 2

ผมพร้อมรับความคิดเห็นทุกประการ (การใช้ภาษา เนื้อหา ข้อผิดพลาด และเรื่องอื่นๆ) เพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ กรุณาส่งความคิดเห็นมาที่ somchaip@chula.ac.th


สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล