รายการข้อผิดพลาด (การพิมพ์ครั้งที่ 2)


  • หน้าที่ 243 :  แบบฝึกหัดข้อที่ 8
    • เปลี่ยน  return goo(root, e);  เป็น  root = goo(root, e);
    • เปลี่ยน  void goo(Node r, ... เป็น  Node goo(Node r, ...
  • หน้าที่ 244 :  แบบฝึกหัดข้อที่ 9
    • เปลี่ยน  goo(b, a.element); เป็น  b = goo(b, a.element);

ผมพร้อมรับความคิดเห็นทุกประการ (การใช้ภาษา เนื้อหา ข้อผิดพลาด และเรื่องอื่นๆ) เพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ กรุณาส่งความคิดเห็นมาที่ somchaip@chula.ac.th


สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล