รายการข้อผิดพลาด


  • หน้าที่ 37 :  บรรทัดที่ 6 และ 8 จากข้างล่าง เปลี่ยนจาก  ...ไปใช่.. เป็น ...ไปใช้..
  • หน้าที่ 40 :  บรรทัดที่ 2, 3, และ 6 ของโปรแกรมในรูปที่ 2-10  เปลียน 231 เป็น 231
  • หน้าที่ 65 :  แบบฝึกหัดข้อที่ 5 บรรทัดสุดท้ายจาก  ...ไม่เท่ากับ x เป็น ...ไม่เท่ากับ 1
  • หน้าที่ 83 :  รหัสที่ 4-19 เขียนหมายเหตุของบรรทัดที่ 3 และ 5 ผิด ต้องเป็น

...

      else if ((c<=a) && (a<=b)) median = a;  // c <= a <= b

      ...

      else if ((c<=b) && (b<=a)) median = b;  // c <= b <= a

  • หน้าที่ 113 - 115 :  ตัวอย่างการแปลอังกฤษเป็นไทย ของเดิมใช้บริการของเว็บไซต์ที่ปัจจุบันไม่ให้บริการแล้ว จึงขอเปลี่ยนเป็นตัวอย่างที่ใช้บริการของเว็บไชต์อีกที่หนึ่ง
  • หน้าที่ 198 :  แบบฝึกหัดข้อที่ 6 เปลี่ยนหัวเมท็อดเป็น double[][] transpose(double[][] d)
  • หน้าที่ 247 :  ข้อ 14 เปลี่ยนจาก DataCollection เป็น DataBin
  • หน้าที่ 313 :  บรรทัดที่ 2 เปลี่ยนจาก  ...iTem.. เป็น ...iText..