ชั้นหนังสือ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Python ๑๐๑
โครงสร้างข้อมูล: ฉบับวาจาจาวา
Learning Computer Programming using JAVA with 101 examples
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม: ฉบับวาจาจาวา