ชั้นหนังสือ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Python ๑๐๑
โครงสร้างข้อมูล: ฉบับวาจาจาวา
เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม: ฉบับวาจาจาวา
แบบฝึกปฏิบัติ: เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม

 

Learning Computer Programming using JAVA with 101 examples
การเขียนโปรแกรม: แบบฝึกปฏิบัติฉบับวาจาจาวา
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)