หนังสือ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงสร้างข้อมูล: ฉบับวาจาจาวา
 

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
v2.0.2
345 หน้า
ISBN : 978-974-03-1931-3 (ฉบับกระดาษ)
พิมพ์ครั้งที่ 1 (ธันวาคม 2549)
พิมพ์ครั้งที่ 2 (พฤษภาคม 2552)
MD5 checksum : E6C7F3A6C04767B4347D68920245E6F0

รายละเอียด:
หนังสือเล่มนี้ นำเสนอโครงสร้างข้อมูลประเภทต่างๆ พร้อมตัวอย่างการใช้งานมากมายหลายรูปแบบ อาทิเช่น การค้นข้อมูล การเรียงลำดับข้อมูล การใช้กองซ้อนภายในเครื่องเสมือนจาวา การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวด้วยต้นไม้ การสร้างตัวจำลองวงจรตรรกด้วยแถวคอยบุริมภาพ เป็นต้น โดยใช้ภาษาจาวาในการเขียนโปรแกรมสั้นๆ สวยๆ ให้เห็นจริง อีกทั้งยังสอดแทรกแนวคิดการออกแบบเชิงวัตถุ และการใช้แบบอย่างการออกแบบ (เช่น ตัวเยี่ยมชม ตัวแจงย้ำ) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อ่าน “เลือกเป็น ใช้เป็น และสร้างเป็น” เราต้องรู้ว่าเมื่อไรควรเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลแบบใดกับงานประเภทใด ด้วยประสิทธิภาพที่ต่างกันอย่างไรทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ต้องเรียกใช้บริการต่างๆ ที่ตัวข้อมูลมีให้ได้อย่างถูกต้อง รู้เงื่อนไขที่จำเป็นต้องมีก่อนใช้บริการ รู้ว่าอะไรคือผลที่ได้หลังการใช้บริการ และสุดท้าย คือต้องรู้วิธีการแปลงแนวคิดการจัดเก็บและจัดการข้อมูล เพื่อเขียนออกมาเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ:
หนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนการเขียนจากโครงการสนับสนุนการเขียนตำรา/หนังสือของคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ