การวิเคราะห์อัลกอริทึมเชิงทดลอง
(Experimental Analysis of Algorithms)

ตัวอย่างต่าง ๆ ข้างล่างนี้นำมาจากหนังสือ "การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม" โดยใช้ระบบ JLab-JProfile102 ที่มีอยู่ใน JLab เป็นเครื่องมือในการทดลอง
สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล (24 พ.ค. 2555)