รายการข้อผิดพลาด


หน้า 9       แฟ้ม pdf ของหน้า 9 

หน้านี้มีปัญหาเรื่องแบบอักษรเพี้ยนไปทั้งหน้า เรียงจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาดังนี้

  1. Sn
  2. -Sn
  3. K
  4. K
  5. S
  6. S
  7. S
  8. S
12 แบบฝึกหัดข้อ 1 ก เครื่องหมาย ≥ เปลี่ยนเป็น ≤
33 สมการของ p(x) บรรทัดที่ 5 จากล่าง เปลี่ยน n เป็น x ทั้งสองตัว
43 บรรทัดที่ 4 จากล่าง เปลี่ยน y = 2 เป็น y = -2
เปลี่ยน "ผกกัน" เป็น "ผกผัน"
129 บรรทัดที่ 6 จากบน เปลียน b0 = 2 เป็น b1 = 2
134 บรรทัดที่ 9 จากล่าง เปลี่ยน (a1,0n + a1,1)2n เป็น(a1,0 + a1,1n)2n  
  บรรทัดที่ 7 จากล่าง เปลี่ยน (a1,00 + a1,1)20 เป็น(a1,0 + a1,10)20
และ
a1,0 = 0 เป็น a1,1 = 0
  บรรทัดที่ 6 จากล่าง เปลี่ยน (a1,01 + a1,1)21 เป็น(a1,0 + a1,11)21
  บรรทัดที่ 5 จากล่าง เปลี่ยน a1,0 = 1/2, a1,1 = 0  เป็น
a1,0 = 0, a1,1 =1/2 
135 บรรทัดที่ 1 จากบน เปลี่ยน (a1,0n + a1,1)2n เป็น(a1,0 + a1,1n)2n  
  บรรทัดที่ 3 จากบน เปลี่ยน (a1,00 + a1,0)20 เป็น(a1,0 + a1,10)20
  บรรทัดที่ 4 จากบน เปลี่ยน (a1,01 + a1,1)21 เป็น(a1,0 + a1,11)21
  บรรทัดที่ 5 จากบน เปลี่ยน (a1,02 + a1,1)22 เป็น(a1,0 + a1,12)22
เปลี่ยน
8
a1,0 + 4a1,1 เป็น 4a1,0 + 8a1,1
  บรรทัดที่ 6 จากบน เปลี่ยน a1,0 = 3, a1,1 = 0  เป็น
a1,0 = 0, a1,1 = 3 

ผมพร้อมรับความคิดเห็นทุกประการ (การใช้ภาษา เนื้อหา ข้อผิดพลาด และเรื่องอื่นๆ) เพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ กรุณาส่งความคิดเห็นมาที่ somchaip@chula.ac.th


สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล