ขอเชิญ คณาจารย์ , บุคคลากร และนิสิตฟังการบรรยาย Explainable Artificial Intelligence to Predict Future Software Defects

June 4, 2019   กิจกรรมนิสิต, งานสัมมนา/ประชุมวิชาการ/กิจกรรม
Topic: Explainable Artificial Intelligence to Predict Future Software Defects

Speaker: Chakkrit Tantithamthavorn
Date/Time: June 6, 2019 at 9:00-10:00am
Venue: Seminar room on the 17th floor of Engineering Building#4

Abstract: With the rise of software systems ranging from personal assistance to nation’s facilities, software defects become more critical concerns as they can cost millions of dollar as well as impact human lives. Yet, at the breakneck pace of rapid software development settings (like Agile/DevOps paradigm), the Quality Assurance (QA) practices nowadays are still time-consuming. Currently, I’m leading a research program to develop AI to predict future software defects and explain why they are defective in order to optimize the limited QA resources and develop the most effective quality improvement plans. This research project is expected to provide significant benefits including the reduction of software defects and operating costs, while accelerating development productivity.

Bio: Dr. Chakkrit (Kla) Tantithamthavorn is an Assistant Professor in Faculty of Information Technology, Monash University, Melbourne, Australia (a research-intensive university in the World’s Top 100 Universities). His current research focuses on Explainable AI in Software Engineering. His work has been published at top-tier software engineering venues, such as IEEE Transactions on Software Engineering (TSE), Empirical Software Engineering (EMSE), and the International Conference on Software Engineering (ICSE). Please contact me if you want to do world-class research on the development of AI technologies to improve software quality and productivity.