2110472 Computer Network /Net-Centric

Hand Out Announce
 • กำหนดสถานที่และเวลาเรียน
  • วันจันทร์ 11.00-12.30 ตึก 2 ห้อง 210
  • วันพฤหัสบดี 17.00-18.30 ตึก 4 ชั้น 20 (ฝั่งห้องสมุด)
 • กำหนดวันสอบกลางภาค
  • วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม
 • กำหนดสอบปลายภาค
  • วันเสาร์ที่ 21สิงหาคม เวลา 9.00-12.00 ณ ห้องสัมมนาภาควิชาฯ ชั้น 17
 • นิสิตที่มีปัญหาเรื่องการใช้ Java บน ZEUS ให้ถามได้ ที่พี่บีม (นิสิต ป.โท) ห้อง ISEL
 • ด่วน!!! ขอให้นิสิตทุกคนมาจองเวลาส่งโครงงานที่หน้าห้องอาจารย์เกริก
ตัวอย่าง SOAP (สำหรับ Term Project)
 • NuSOAP for PHP (sample)
 • Authentication (sample) with WSDL!

Last update October 4, 2002

Krerk Piromsopa.