U-Learn


เรียนได้ตามอำเภอใจ 3 วิชาข้างล่างนี้ครับ


เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม
ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์
การประมวลผลจำนวน
การทำงานแบบวงวน
การทำงานแบบเลือก
การประมวลผลข้อความ
การเขียนโปรแกรมย่อย
แถวลำดับ
คลาสและอ็อบเจกต์
การสร้างคลาสใหม่ด้วยการรับทอด
การจัดการสิ่งผิดปกติ

โครงสร้างข้อมูล
บทนำ
การเก็บข้อมูลด้วยอาเรย์
การวิเคราะห์เวลาการทำงาน
การเก็บข้อมูลด้วยการโยง
รายการ, กองซ้อน, แถวคอย
แถวคอยเชิงบุริมภาพ
ต้นไม้แบบทวิภาค
ต้นไม้ค้นหา
ตารางแฮช
การเรียงลำดับ

การออกแบบอัลกอริทึม
บทนำ
การวิเคราะห์เชิงเส้นกำกับ
การแบ่งแยกและเอาชนะ
กำหนดการพลวัต
อัลกอริทึมแบบละโมบ
อัลกอริทึมพื้นฐานของกราฟ
การค้นในปริภูมิสถานะ
เอ็นพีบริบูรณ์
อัลกอริทึมแบบประมาณ
อัลกอริทึมแบบสุ่ม
อัลกอริทึมจับคู่สตริง

หนังสือที่สมชายเขียน
หนังเงียบฉบับสั้นสุดที่สมชายบรรยาย


© 2005-2013 Somchai Prasitjutrakul