หนังสือ


แบบฝึกปฏิบัติ:
เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม

Description: Python-101: Labbook
 

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

267 หน้า
v.1.0.1 (31 มกราคม 2565)
รวมโจทย์ฝึกเขียนโปรแกรมภาษา Python ในวิชา 2110101

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : ดาวน์โหลด (ฟรี)

 

Python ๑๐๑
Description: Python ๑๐๑
 

กิตติภณ พละการ, กิตติภพ พละการ,
สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล และ สุกรี สินธุภิญโญ
ปกอ่อน
168 หน้า
ISBN : 978-616-407-189-6
พิมพ์ครั้งที่ 1 (สิงหาคม 2560)
จัดพิมพ์ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : ดาวน์โหลด (ฟรี)

 การเขียนโปรแกรม 
แบบฝึกปฏิบัติ
ฉบับวาจาจาวา
Description: การเขียนโปรแกรม แบบฝึกปฏิบัติ : ฉบับวาจาจาวา
 

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
ปกอ่อน
88 หน้า
ISBN : 978-616-551-428-6
พิมพ์ครั้งที่ 1 (ธันวาคม 2554)
จัดพิมพ์ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เผยแพร่ให้นิสิตใช้ในวิชา 2110101

แจกฟรีที่   meb market meb market CU-eBook CU-eBook Storeเริ่มเรียนเขียนโปรแกรม 
(ฉบับวาจาจาวา)
Description: Description: cover-java.jpg

Description: Description: เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม

 

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
ปกอ่อน
351 หน้า
ISBN : 978-974-03-2438-6
พิมพ์ครั้งที่ 1 (มิถุนายน 2552)
พิมพ์ครั้งที่ 2 (พฤษภาคม 2553)
พิมพ์ครั้งที่ 3 (มิถุนายน 2556)
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดจำหน่าย : ศูนย์หนังสือจุฬาฯ , ซีเอ็ดยูเคชัน  ( สาขาที่วางจำหน่าย)
ราคา 300 บาท
ตัวอย่าง : สารบัญ (รหัสต้นฉบับ, รูป)
รายการข้อผิดพลาด
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : ดาวน์โหลด (ฟรี)
วิดีทัศน์ : ในแผ่น CD (ชมได้เลย)
วิดีทัศน์ : การเขียนโปรแกรม (ชมได้เลย)

แถมแผ่น CD-ROM ภายในบรรจุซอฟต์แวร์ JLab + ชุดพัฒนาโปรแกรมจาวา รหัสต้นฉบับของโปรแกรมในหนังสือจำนวนกว่า 250 ชุด  และภาพยนตร์สาธิตการเขียนโปรแกรม 70 เรื่อง (ประมาณ 19 ชั่วโมง)


โครงการสนับสนุนการเขียนตำรา/หนังสือของคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ


ปัญหา : สำหรับ JLab รุ่นที่ 9.09.09 ในบางสถานการณ์ DWindow อาจมีปัญหาการแสดงกราฟิกส์ ปัญหานี้แก้ได้ด้วยการติดตั้ง JLab รุ่นปรับปรุง (ตั้งแต่รุ่น 9.10 เป็นต้นไป) (download เฉพาะแฟ้ม setupJLab… และติดตั้งทับของเก่าเลย โดยไม่ต้อง uninstall JLab ตัวเดิม เพราะถ้า uninstall โฟลเดอร์ java101 จะหาย)โครงสร้างข้อมูล
(ฉบับวาจาจาวา)
Description: Description: cover-ds.jpg

Description: Description: โครงสร้างข้อมูล

 

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
ปกอ่อน
345 หน้า
ISBN : 978-974-03-1931-3
พิมพ์ครั้งที่ 1 (มิถุนายน 2550)
พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม 2552)
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดจำหน่าย : ศูนย์หนังสือจุฬาฯ, ซีเอ็ดยูเคชัน  (สาขาที่วางจำหน่าย)
ราคา 310 บาท
ตัวอย่าง : คำนำ, สารบัญ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : ดาวน์โหลด (ฟรี)
เอกสารประกอบการสอน : ดาวน์โหลด
วิดีทัศน์ : ชมได้เลย
รายการข้อผิดพลาด สำหรับการพิมพ์ครั้งที่ 1
, ครั้งที่ 2
แถมแผ่น CD-ROM ภายในบรรจุการบรรยายบทเรียนโครงสร้างข้อมูล
(ภาพ+เสียงกว่า 20 ชั่วโมง)


โครงการสนับสนุนการเขียนตำรา/หนังสือของคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ


ปัญหา (เฉพาะ:ซีดีของการพิมพ์ครั้งที่ 1) : เมื่อใส่ CD-ROM แผ่นนี้ในเครื่องที่ติดตั้ง Flash 10 และใช้ Firefox หรือ Chrome ดู  จะฟ้องว่าหา Flash ไม่พบ   ให้แก้ไขดังนี้
  ใช้ IE แทน
  +  หรือ ดับเบิ้ลคลิกที่แฟ้ม \menu\index.html ในแผ่นแทน \index.htmการออกแบบและ
วิเคราะห์อัลกอริทึม 

Description: Description: Algorithm   

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
ปกอ่อน
376 หน้า
ISBN : 974-229-025-3
พิมพ์ครั้งที่ 1 (มิถุนายน 2544)
พิมพ์ครั้งที่ 2 (กันยายน 2545)
พิมพ์ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2549)
จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
จัดจำหน่าย :NSTDA, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ, ซีเอ็ดยูเคชั่น (หมดแล้ว)
ราคา 180 บาท
รายการข้อผิดพลาด

Description: Description: Algorithm


พิมพ์ครั้งที่ 4 (สิงหาคม 2553)
384 หน้า (ขนาด A5)
ISBN   978-616-551-194-0
จัดพิมพ์ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำหน่ายที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ (สาขาสยามสแคว์ ศาลาพระเกี้ยว จัตุรัสจามจุรี)  
ซื้อจำนวนมากติดต่อคุณศุภกิจ แก้วพันงาม (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) 0-2218-9884

ราคา 200 บาท
รายการข้อผิดพลาด
วิดีทัศน์ : ชมได้เลย


e-book (2555) 385 หน้า ราคา 150 บาท
จำหน่ายที่   meb market meb market CU-eBook CU-eBook Store


โครงการสนับสนุนการพิมพ์และเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการของคณาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ภินทนคณิตศาสตร์
Description: Description: Discrete Math.
วิยุตคณิต
Description: Description: วิยุตคณิต

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
ปกอ่อน
325 หน้า
ISBN : 974-229-506-9
พิมพ์ครั้งที่ 1 (มิถุนายน 2544)
พิมพ์ครั้งที่ 2 (สิงหาคม 2546)
พิมพ์ครั้งที่ 3 (เมษายน 2548)
จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
จัดจำหน่าย :  NSTDA, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และซีเอ็ดยูเคชั่น (หมดแล้ว)

ราคา 170 บาท
ตัวอย่าง : คำนำ, สารบัญ, ฟังก์ชั่นก่อกำเนิด (บทนำ+การเขียน)
รายการข้อผิดพลาด สำหรับการพิมพ์ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติมล่าสุด 27/07/46)


e-book (2555) 317 หน้า ราคา 150 บาท
จำหน่ายที่   meb market meb market CU-eBook CU-eBook Store


โครงการสนับสนุนการพิมพ์และเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการของคณาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณิตศาสตร์ดีสครีต
เชิงประยุกต์

Description: Description: cover-oldmath.jpg         

วิทยา วัชระวิทยากุล และ สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล 
ปกอ่อน
410 หน้า
ISBN : 974-510-029-3
พิมพ์ครั้งที่ 1 (2536)
จัดพิมพ์ :  ซีเอ็ดยูเคชั่น
จัดจำหน่าย :  ซีเอ็ดยูเคชั่น (หมดแล้ว)
ราคา 220 บาท


ผมพร้อมรับความคิดเห็นทุกประการ (การใช้ภาษา เนื้อหา ข้อผิดพลาด และเรื่องอื่นๆ) เพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ กรุณาส่งความคิดเห็นมาที่ somchaip@chula.ac.th


สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล