เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม

Python ๑๐๑

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บนี้รวบรวมบทเรียนการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สนใจเรื่มเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา Python เป็นเครื่องมือประกอบการเรียน ดังนั้นจึงไม่ได้นำเสนอภาษา Python อย่างละเอียด เราเลือกชุดคำสั่งส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการเรียนเขียนโปรแกรม แต่ก็เพียงพอที่จะเป็นพี้นฐานในการศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่ซับซ้อนขึ้น

บทเรียนแบ่งเป็นหลาย ๆ บท แต่ละบทมีหลายหัวข้อ แต่ละหัวข้อประกอบด้วย VDO บรรยายเนื้อหา และตามด้วยแบบฝึกหัดให้ฝึกทำทบทวนความเข้าใจของเนื่อหาในหัวข้อนั้น โดยแบบฝึกหัดจะเป็นการเขียนโปรแกรม สามารถส่งผล เพื่อตรวจว่าโปรแกรมที่เขียนทำงานถูกต้องตามโจทย์หรือไม่ (ดูวิธีใช้งานได้ในบทที่ 0 หัวข้อ DataCamp Demo.)

ผู้สนใจสามารถอ่านและฝึกทำโจทย์เพิ่มเติมได้จากหนังสือในหัวข้อ Books

ขอให้สุขกับการเรียนสิ่งใหม่ และสุขกับการเขียนโปรแกรม Happy Coding จ้า...

คณาจารย์ ๒๑๑๐๑๐๑