2110797 Pre-Master Project in Software Engineering

2110798 Master Project in Software Engineering
 


Course and related documents

       ประมวลรายวิชา ภาคต้น 2563: 2110797, 2110798 และภาคปลาย 2563: 2110797, 2110798

       แนวปฏิบัติในรายวิชา 2110797, 2110798

       หัวข้อโครงงานมหาบัณฑิตที่ผ่านมา

       รายงานโครงงานมหาบัณฑิตฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ภาคปลาย 62

       รายงานโครงงานมหาบัณฑิตฉบับสมบูรณ์ ก่อนภาคปลาย 62 (ปกแดง) เก็บอยู่ในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ห้ามนำออก แต่สามารถขอยืมซีดีของโครงงานได้ โดยต้องมาลงชื่อไว้กับอ.ทวิตีย์

       รูปแบบเอกสาร: โครงร่างโครงงาน โครงงานฉบับสมบูรณ์ (เปลี่ยนรูปแบบไปใช้ระบบ iThesis สำหรับนิสิตที่สอบในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

       เช็คลิสต์คำแนะนำสำหรับการจัดทำเอกสาร

       ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหวิทยลัยว่ด้วยกรเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ 2561 สำหรับผลงานการค้นคว้าอิสระของป.โท แผน ข

       ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการและรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2562 สำหรับการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระแบบ Journal หรือ Conference Proceedings ของป.โท แผน ข

       ตัวอย่างโครงร่างโครงงาน โครงงานฉบับสมบูรณ์

1.          เครื่องมือตรวจสอบข้อปฏิบัติการตั้งชื่อในโปรแกรมอ็อบเจกทีฟซี: โครงร่าง โครงงาน

2.          เอเคไอเฮลพ์เปอร์: เครื่องมือช่วยวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลันโดยใช้แนวทางการวินิจฉัยของเคดิโก: โครงร่าง โครงงาน

3.          (iThesis) การวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยอิงร่องรอยที่ไม่ดีในโค้ดในระบบควบคุมเวอร์ชันแบบกระจายศูนย์: โครงร่าง โครงงาน เอกสารนำส่ง

4.          (iThesis) การจำแนกประเภทบทวิจารณ์ของผู้ใช้โมไบล์แอปพลิเคชันเพื่อการสร้างทิคเก็ตสำหรับระบบติดตามปัญหา: โครงร่าง โครงงาน เอกสารนำส่ง

 

Forms

       แบบข้อเสนอโครงงาน (ส่งหลังสอบโครงร่างผ่าน)

       แบบรับรองหัวข้อ (ส่งภาควิชาฯ ก่อนสอบโครงร่าง ในกรณีที่นิสิตหาหัวข้อมาเองโดยมีหน่วยงานภายนอกร่วมด้วย)

       เอกสารต่อไปนี้ไม่เกี่ยวกับการประเมินผลวิชานี้ แตต้องส่งภาควิชาฯ เพื่อดำเนินการจบการศึกษา

1.          ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน ต้องระบุลงในเอกสารต่อไปนี้ แล้วพิมพ์ออกมา ลงนาม แล้วส่งภาควิชาฯ

o   เอกสารนำส่ง (submission document) ในระบบ iThesis

2.          หลักฐานการเผยแพร่ผลงานดังต่อไปนี้

o   กรณีตีพิมพ์กับการประชุมวิชาการ นิสิตต้องไปนำเสนอผลงานมาแล้ว ให้นิสิตแนบหน้าปก Proceedings, สารบัญที่มีชื่อบทความของนิสิต, ตัวบทความที่ปรากฏใน Proceedings มาเป็นหลักฐาน

o   กรณีตีพิมพ์กับวารสาร นิสิตต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์จากวารสารแล้ว ให้นิสิตแนบเอกสารตอบรับให้ตีพิมพ์และตัวบทความมาเป็นหลักฐาน)

3.          แบบฟอร์มการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงาน_การประชุม (กรณีตีพิมพ์กับการประชุมวิชาการ) หรือ แบบฟอร์มการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงาน_วารสาร (กรณีตีพิมพ์กับวารสาร) แบบฟอร์มนี้เพื่อความสะดวกของภาควิชาฯ ในการตรวจสอบการทำตามประกาศหลักเกณฑ์วารสารหรือรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ของจุฬาฯ ดังข้างต้น

 Last update on 24 January 2021