Update: 2018-10-24 19:10:28
(generated by CPMIS)

คณาจารย์

ข้อมูลตามตำแหน่งวิชาการ

ศาสตราจารย์ (ปริญญาเอก): 2 ท่าน
รองศาสตราจารย์ (ปริญญาเอก): 10 ท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ปริญญาเอก): 15 ท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์: 3 ท่าน
อาจารย์ (ปริญญาเอก): 5 ท่าน
อาจารย์: 1 ท่าน

รวมคณาจารย์ : 36 ท่าน

อัตราส่วนของศาสตราจารย์ในภาควิชา : 5.26%
อัตราส่วนของรองศาสตราจารย์ในภาควิชา : 26.32%
อัตราส่วนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ในภาควิชา : 47.37%
อัตราส่วนของคณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในภาควิชา : 71.05%

รายนามคณาจารย์

รายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล
BOONSERM KIJSIRIKUL

ศ. ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล
Prof.Dr. BOONSERM KIJSIRIKUL

D.Eng. (Tokyo Institute of Technology)

Interests:

Machine Learning; Artificial Intelligence; Natural Language Processing; Speech Recognition

PRABHAS CHONGSTITVATANA

ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
Prof.Dr. PRABHAS CHONGSTITVATANA

Ph.D. (Edinburgh)

Interests:

Robotics, Evolutionary Computation; Artificial Intelligence

PORNSIRI MUENCHAISRI

รศ. ดร. พรศิริ หมื่นไชยศรี
Assc.Prof. Dr. PORNSIRI MUENCHAISRI

Ph.D. (Oregon State)

Interests:

Object-Oriented Technology; Software Engineering; Software Metrics; Software Quality Improvement

SOMCHAI PRASITJUTRAKUL

รศ. ดร. สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
Assc.Prof. Dr. SOMCHAI PRASITJUTRAKUL

Ph.D. (Illinois, Urbana-Champaign)

Interests:

Algorithm Analysis and Design; Software Tools

TARATIP SUWANNASART

รศ. ดร. ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์
Assc.Prof. Dr. TARATIP SUWANNASART

Ph.D. (Illinois Institute of Technology)

Interests:

Software Testing and Quality Assurance; Software Engineering

TWITTIE SENIVONGSE

รศ. ดร. ทวิตีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
Assc.Prof. Dr. TWITTIE SENIVONGSE

Ph.D. (Kent)

Interests:

Distributed Technology; Service-Oriented Compuing

YACHAI LIMPIYAKORN

รศ. ดร. ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์
Assc.Prof. Dr. YACHAI LIMPIYAKORN

Ph.D. (Illinois Institute of Technology)

Interests:

การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์, การบริหารความรู้, การทำเหมืองข้อมูล, วิศวกรรมซอฟต์แวร์

WIWAT VATANAWOOD

รศ. ดร. วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ
Assc.Prof. Dr. WIWAT VATANAWOOD

Ph.D. Computer Engineering, Chulalongkorn University

Interests:

Formal Specifications;Enterprise Architecture;

ATIWONG SUCHATO

รศ. ดร. อติวงศ์ สุชาโต
Assc.Prof. Dr. ATIWONG SUCHATO

S.M. (MIT), Ph.D. (MIT)

Interests:

การรู้จำเสียงพูด, เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ

KULTIDA ROJVIBOONCHAI

รศ. ดร. กุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย
Assc.Prof. Dr. KULTIDA ROJVIBOONCHAI

Ph.D.(University of Tokyo)

Interests:

Computer Architecture
Network Protocols
Video Streaming
Multimedia Communication
Performance Evaluation

SETHA PAN-NGUM

รศ. ดร. เศรษฐา ปานงาม
Assc.Prof. Dr. SETHA PAN-NGUM

Ph.D. (U. of Warwick)

Interests:

Automotive Electronics

CHOTIRAT RATANAMAHATANA

รศ. ดร. โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ 
Assc.Prof. Dr. CHOTIRAT RATANAMAHATANA

Ph.D. Computer Science (Univ. of California, Riverside)
M.S.c Computer Science (Harvard Unviersity)
B.S. Computer Science (Carnegie Mellon University)

Interests:

Data Mining/Knowledge Discovery
Time Series Data Mining
Machine Learning
Artificial Intelligence

ARTHIT THONGTAK

ผศ. ดร. อาทิตย์ ทองทักษ์
Asst.Prof. Dr. ARTHIT THONGTAK

D.Eng. (Tokyo Institute of Technology)

Interests:

Digital System Engineering; Digital Systems Testing; Fault Tolerant Computing; Asynchronous System Design

ATHASIT SURARERKS

ผศ. ดร. อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์
Asst.Prof. Dr. ATHASIT SURARERKS

Dr. en inf. (U. Pierre & Marie Curie)

Interests:

Computational Theory; Algorithm; Computer Arithmetic

ATTAWITH SUDSANG

ผศ. ดร. อรรถวิทย์ สุดแสง
Asst.Prof. Dr. ATTAWITH SUDSANG

Ph.D. (Illinois Urbana-Champaign)

Interests:

Robotics; Computer Graphics; Computer Vision

KRERK PIROMSOPA

ผศ. ดร. เกริก ภิรมย์โสภา
Asst.Prof. Dr. KRERK PIROMSOPA

Ph.D. Michigan State University

Interests:

Computer Architecutre, Computer Security, Digital Design & Verification, Embedded Control Systems

NATAWUT NUPAIROJ

ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์
Asst.Prof. Dr. NATAWUT NUPAIROJ

Ph.D. (Michigan State University)

Interests:

Parallel Systems; Distributed Systems; Service Oriented Architecture; Networking

NATTEE NIPARNAN

ผศ. ดร. นัทที นิภานันท์
Asst. Prof. Dr. NATTEE NIPARNAN

Ph.D. (Chula)

Interests:

Robotic Grasping

NUTTAPONG CHENTANEZ

ผศ. ดร. ณัฐพงศ์ ชินธเนศ
Asst. Prof. Dr. NUTTAPONG CHENTANEZ

Ph.D. (Berkeley)

Interests:

Computer Graphics, Animation

PIZZANU KANONGCHAIYOS

ผศ. ดร. พิษณุ คนองชัยยศ
Asst. Prof. Dr. PIZZANU KANONGCHAIYOS

Ph.D. (University of Tokyo)

Interests:

Computer Graphics
Computer Animation
Computational Geometry and Object
CG Methodology and Techniques
Image Processing and Computer Vision
AI for Vision and Scene Understanding
Scientific Visualization
Information Interfaces and Presentation
Graphics in Computer Game

PROADPRAN PUNYABUKKANA

ผศ. ดร. โปรดปราน บุณยพุกกณะ
Asst.Prof. Dr. PROADPRAN PUNYABUKKANA

Ph.D. (Claremont Graduate University)
Fulbright Scholarship

Interests:

Assistive Technology

SUEBSKUL PHIPHOBMONGKOL

ผศ. ดร. สืบสกุล พิภพมงคล
Asst.Prof. Dr. SUEBSKUL PHIPHOBMONGKOL

Ph.D. (Auburn)

Interests:

Digital Image Processing; Intelligent Transportation Systems; Artificial Intelligence; Computer Hardware

SUKREE SINTHUPINYO

ผศ. ดร. สุกรี สินธุภิญโญ
Asst.Prof. Dr. SUKREE SINTHUPINYO

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Interests:

ปัญญาประดิษฐ์

THANARAT CHALIDABHONGSE

ผศ. ดร. ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์
Asst.Prof. Dr. THANARAT CHALIDABHONGSE

Ph.D.(U.OF MARYLAND AT COLLEGE PARK)

Interests:

Computer Vision & Image Processing: Video Analytic, HCI, Vision-based Assistive technology, Machine Vision for Argriculture

VEERA MUANGSIN

ผศ. ดร. วีระ เหมืองสิน
Asst.Prof. Dr. VEERA MUANGSIN

Ph.D. (U. of Manchester)

Interests:

Parallel Computing; Geospatial Computing, Data Science, Data Visualization

VISHNU KOTRAJARAS

ผศ. ดร. วิษณุ โคตรจรัส
Asst.Prof. Dr. VISHNU KOTRAJARAS

Ph.D. (Imperial College)

Interests:

Computer Game Technology, Tools, Artificial Intelligence

PEERAPON VATEEKUL

ผศ. ดร. พีรพล เวทีกูล
Asst. Prof. Dr. PEERAPON VATEEKUL

Ph.D. (University of Miami)

Interests:

Data Mining/Knowledge Discovery, Time Series Data Mining, Machine Learning, Artificial Intelligence

NAKORNTHIP PROMPOON

ผศ. นครทิพย์ พร้อมพูล
Asst.Prof. NAKORNTHIP PROMPOON

M.S. (George Washington U.)
MBA (Chula)

Interests:

Software Engineering; Software Requirements Engineering; Software Quality Measurement

CHATE PATANOTHAI

ผศ. เชษฐ พัฒโนทัย
CHATE PATANOTHAI

M.S. in Electrical and Computer Engineering (U. of Miami)

Interests:

Object-Oriented Technology
Programming Languages
Digital Systems

CHAIRAT PHONGPHANPHANEE

อ. ดร. ชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณี
Dr. CHAIRAT PHONGPHANPHANEE

Ph.D. (Southampton)

Interests:

Wireless Communications; Computer Network

Duangdao Wichadakul

อ.ดร. ดวงดาว วิชาดากุล
Dr. DUANGDAO WICHADAKUL

Ph.D. Computer Science (University of Illinois Urbana-Champaign)
M.S. Computer Science (University of Illinois Urbana-Champaign)
B.Eng. Computer Engineering (Chulalongkorn University)

Interests:

Bioinformatics
Big data in Biomedicine
Data science and text analytics

Ekapol Chuangsuwanich

อ.ดร. เอกพล ช่วงสุวนิช
Dr. EKKAPOL CHUANGSUWANICH

Ph.D. EECS MIT, USA
S.M. ECE CMU, USA
B.Eng. ECE CMU, USA

Interests:

Automatic speech recognition
Machine learning

Kunwadee Sripanidkulchai

อ.ดร. กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย
Dr. KULWADEE SRIPANIDKULCHAI

Ph.D. Electrical and Computer Engineering (Carnegie Mellon University)
M.S. Electrical and Computer Engineering (Carnegie Mellon University)
B.S. Electrical Engineering (Cornell University)

Interests:

Computer Networking, Cloud Computing, Big Data, Healthcare Data Analytics

Pitchaya Sitthi-amorn

อ.ดร. พิชญะ สิทธีอมร
Dr. PITCHAYA SITTHI-AMORN

Interests: Robotic

THONGCHAI ROJAKANGSADAN

อ. ธงชัย โรจน์กังสดาล
THONGCHAI ROJAKANGSADAN

M.Sc. (U. of Delaware)

Interests:

Computer Security
Creativity Support Tools
Operating System
Networking

รายนามคณาจารย์ที่เกษียณอายุ

รายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล
BOONCHAI SOWANWANICHAKUL

ผศ. บุญชัย โสวรรณวณิชกุล
Asst.Prof. BOONCHAI SOWANWANICHAKUL

M.Eng. (Chula)
Interests:

Networking ; Digital Computer Hardware Design

WANCHAI RIVEPIBOON

รศ. ดร. วันชัย ริ้วไพบูลย์
Assc.Prof. Dr. WANCHAI RIVEPIBOON

Ph.D. (Grenoble 1)

Interests:

Artificial Intelligence; Software Engineering

NONGLUK COVAVISARUCH

รศ. นงลักษณ์ โควาวิสารัช
Assc.Prof. NONGLUK COVAVISARUCH

M.A. (Language and International Trade) (Eastern Michigan, U.S.A.)
M.S. in E.E. (Missouri-Columbia, U.S.A.)
B.Eng. (Power and Electronics) (King Mongkut’s Institute of Technology, Thailand)

Interests:

Image and Vision Computing Techniques
Image and Vision Applications (Medicine, Physiology, Industries, etc.)
Color in Computers
Biometrics

SARTID VONGPRADHIP

รศ. ดร. สาธิต วงศ์ประทีป
Assc.Prof. Dr. SARTID VONGPRADHIP

Ph.D. (U. of Tech. Sydney)

Interests:

Digital Systems; Digital Circuits Testing; Fault Tolerant Computing

MANDHANA PRAKANSAMUT

รศ. มัณฑนา ปราการสมุทร
Assc.Prof. MANDHANA PRAKANSAMUT

M.Sc. (Chula)

Interests:

Computer Concepts; System Components; Programming Languages; CAI

THANAWAN CHANTARATANAPIBUL

ผศ. ธนาวรรณ จันทรัตนไพบูลย์
Asst.Prof. THANAWAN CHANTARATANAPIBUL

M.Sc. (Chula)

Interests:

System Analysis and Design; System Design and Development

Korbkul Tejavanija

ผศ. กอบกุล เตชะวณิช
Asst.Prof. KORBKUL TEJAVANIJA

Interests:

YUNYONG TENG-AMNUAY

อ. ดร. ยรรยง เต็งอำนวย
Dr. YUNYONG TENG-AMNUAY

Ph.D. (Iowa State)

Interests:

Operating Systems; System Software; Distributed Systems; Network and Internet

Somchai Tayanyong
รศ. ดร. สมชาย ทยานยงAssoc. Prof. Dr. SOMCHAI TAYANYONG

Interests:


ศ.ดร. อิทธิพล ผดุงชีวิต Prof.Dr. ITIPON PADUNCHWIT

Interests:


รศ.ดร. สวัสดิ์ แสงบางปลา Assc.Prof.Dr. SAWAT SAENGBANPLA

Interests:


รศ. บริบูรณ์ วงศ์สารเสริญ Assc.Prof. BORIBOON WONGSARNSRI

Interests:


รศ เดือน สินธุพันธ์ประทุม Assc.Prof. DUAN SINTUPUNPRATUM

Interests:

CHUCHEEP SHIMWONG
ผศ. ชูชีพ ฉิมวงษ์ Asst.Prof. CHUCHEEP SHIMWONG

Interests:

CHARUMATR PINTHONG
อ. จารุมาตร ปิ่นทองCHARUMATR PINTHONG

Interests:

MATEE SRISANGWAN
ผศ. เมธี ศรีสังวาล Asst. Prof. MATEE SRISANGWAN

Interests:

Sumet Vacharachaisurapol
ผศ. สุเมธ วัชรชัยสุรพลAsst. Prof. SUMET VACHARACHAISURAPOL

Interests:

WICHAN LERTWIPATRAKUL
ผศ. วิชาญ เลิศวิภาตระกูล Asst.Prof. WICHAN LERTWIPATRAKUL

Interests:

WICHAN LERTWIPATRAKUL
ศาสตราจารย์ ทักษิณา สวนานนท์ Prof. TAKSINA SAVANANANDA

Interests:

WICHAN LERTWIPATRAKUL
อาจารย์ ชัยศิริ ปัณฑิตานนท์ CHAISIRI BANDHITANONT

Interests:

WICHAN LERTWIPATRAKUL
รศ. ไกรวิชิต ตันติเมธ Assc.Prof.KRATVIJIT TANTIMEDH

Interests:

WICHAN LERTWIPATRAKUL
อาจารย์ วันพร ปั้นเก่า WUNPORN PANKOW

Interests:

รายนามอดีตคณาจารย์ (เสียชีวิต)

รายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล
THIT SIRIBOON

อ. ดร. ฐิต ศิริบูรณ์
Dr. THIT SIRIBOON

Ph.D. (Oregon State)

Interests:

Logic Design; Digital Design; Programming Languages.


ผศ. สุยุชน์ สัตยประกอบ Asst.Prof SUYUT SATAYAPRAKORB

Interests:

รายนามอดีตคณาจารย์ (ลาออก)

รายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล
Chidchanok
ศ.ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ Prof.Dr. CHIDCHANOK LURSINSAP

Interests:

CHALERMEK INTANAGONWIWAT
ผศ. ดร. เฉลิมเอก อินทนากรวิวัฒน์Asst. Prof. Dr. CHALERMEK INTANAGONWIWAT

Ph. D. (University of Southern California, USA)

Interests:

computer networks and distributed systems


อ.ดร. วิเทศ เตชางาม Dr. VITES TECHAGAM

Interests:


อ.ดร. วิทยา วัชระวิทยากุล Dr.WITTAYA WATCHARAWITTAYAKUL

Interests:


อ.ดร. วีระชาติ วหาวิศาล Dr.VEERACHAT PANAVIWAT

Interests:


อ. ชัชวาล วงศ์ศิริประเสริฐ CHATCHAWAN WONGSIRIPRASERT

Interests:

THANISARA KIATBARAMEE
อ. ฐานิศรา เกียรติบารมีTHANISARA KIATBARAMEE

B.Eng. (chula)

Interests: