หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง เริ่มตั้งแต่ ปีการศึกษา 2566)

ชื่อปริญญา: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) / วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

รหัสหลักสูตร: 321100

ระยะเวลาการศึกษา: 2 ปี

ปีที่ออกหลักสูตร: พ.ศ.2566 (หลักสูตรปรับปรุง)

ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร: พ.ศ.2566

เนื้อหาการสอน

หลักสูตรนี้ มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปพัฒนาประเทศ และเพื่อส่งเสริมงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากทุกสาขา

การเข้าศึกษา

หลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน คือ

 1. แผนการเรียน ก1 (ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์))
  1. ทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว
  2. เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นไปตามประกาศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 2. แผนการเรียน ก2(ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) และ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียน วันเสาร์-วันอาทิตย์))
  1. ทำวิทยานิพนธ์ และต้องศึกษาวิชาเลือกเพิ่มเติม
  2. เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ทั้งภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  1. แผนการเรียน ก1 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นไปตามประกาศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
  2. แผนการเรียน ก2 เป็นวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาใดก็ได้
 2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นไปตามประกาศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 3. ได้คะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
การสอบภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นต่ำ
TOEFL 450 (PBT)
IELTS 4.0
CU-TEP 45

หรือได้รับการยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

 1. คะแนนภาษาอังกฤษ ให้ดูประกาศแนบท้ายการสมัครอีกครั้ง โดยจะยึดคะแนนตามเว็บการรับสมัคร
 2. สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย จะต้องแสดงหลักฐานสำเร็จการศึกษาในวันลงทะเบียนแรกเข้า ซึ่งการรับเข้าศึกษาจะมีผลเมื่อผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้ว
 3. รายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าศึกษาต่อ และการสมัครเข้าเรียน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th

ค่าเล่าเรียน

เป็นไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้โดย คลิกที่นี่

อนึ่ง สำหรับนิสิต ที่เข้าศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ภาควิชา (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) ในอัตรา 25,000 บาท/ภาคการศึกษา ผ่านระบบ CUNEX

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการเรียน ก1 

มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

แผนการเรียน ก2

มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. วิชาเลือก (วิชาเรียน) 12 หน่วยกิต
 2. วิชาวิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต

อนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นแผนการเรียนใด นิสิตต้องเรียนรายวิชาวิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

รายวิชา

วิชาบังคับ (ประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต)

 • 2110606  วิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   (Research Methods in Computer Engineering) 3(3-0-9)
 • 2110701  สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (Seminar in Computer Engineering I) 1(0-3-1)
 • 2110702  สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2  ( Seminar in Computer Engineering II) 1(0-3-1)

วิชาวิทยานิพนธ์

 • 2110816  วิทยานิพนธ์​ (Thesis) 36 หน่วยกิต สำหรับแผน ก 1
 • 2110814  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 24 หน่วยกิต สำหรับแผน ก 2

วิชาเลือก

 • 2110623            วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์      (Software Requirements Engineering) 3(3-0-9)
 • 2110634            การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์  (Software Design and Development)  3(3-0-9)
 • 2110636            การวิเคราะห์และประเมินสมรรถนะ (Performance Analysis and Evaluation)  3(3-0-9)
 • 2110640            ความมั่นคงของสารสนเทศ   ( Information Security)   3(3-0-9)
 • 2110646            การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้    (User Interface Design)  3(3-0-9)
 • 2110673            การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ   (Information Storage and Retrieval)   3(3-0-9)
 • 2110681            คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม  (Computer Algorithm)  3(3-0-9)
 • 2110682            ระบบควบคุมฝังตัวแบบทันกาล (Embedded and Real-time Systems)   3(3-0-9)
 • 2110696            เรื่องขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์      (Advanced Topics in Computer Application)   3(3-0-9)
 • 2110697            หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1 (Special Topics in Computer Science I)    3(3-0-9)
 • 2110698            หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2    (Special Topics in Computer Science II)    3(3-0-9)
 • 2110711            ทฤษฎีการคำนวณ(Theory of Computation)     3(3-0-9)
 • 2110713            วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด  (Optimization Methods)    3(3-0-9)
 • 2110714            ระบบเชิงเลข (  Digital Systems)      3(3-0-9)
 • 2110721            การวัดซอฟต์แวร์ (Software Metrics)     3(3-0-9)
 • 2110722            การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์ (Software Project Management)  3(3-0-9)
 • 2110724            การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Testing and Quality Assurance)    3(3-0-9)
 • 2110725            กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการปรับปรุง ( Software Engineering Process and Improvement)  3(3-0-9)
 • 2110727            วิวัฒนาการและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์   (Software Evolution and Maintenance)   3(3-0-9)
 • 2110730            คุณภาพซอฟต์แวร์และการจัดการกระบวนการ   ( Software Quality and Process Management)     3(3-0-9)
 • 2110743            การเรียนรู้ของเครื่อง  (Machine Learning) 3(3-0-9)
 • 2110773            การทำเหมืองข้อมูล   (Data Mining)   3(3-0-9)
 • 2110779            เรื่องขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Advanced Topics in Computer Graphics)    3(3-0-9)
 • 2110781            หัวข้อพิเศษในระบบกระจาย ( Special Topics in Distributed Systems)   3(3-0-9)
 • 2110791            เรื่องขั้นสูงทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์   (Advanced Topics in Software Engineering)  3(3-0-9)
 • 2110792            เรื่องขั้นสูงทางปัญญาประดิษฐ์ (Advanced Topics in Artificial Intelligence)   3(3-0-9)
 • 2110793            เรื่องขั้นสูงทางระบบเชิงเลข   (Advanced Topics in Digital Systems)   3(3-0-9)
 • 2110794            เรื่องขั้นสูงทางระบบฐานข้อมูล (Advanced Topics in Database Systems)   3(3-0-9)
 • 2110795            เรื่องขั้นสูงทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (Advanced Topics in Computer Network)   3(3-0-9)

หรือวิชาในหมวดวิชาเลือกอื่นๆ หรือหมวดอื่นๆ ของภาควิชา หรือวิชานอกภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารหลักสูตร

แผนการศึกษา

แผนการเรียน ก1

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
             
  ภาคการศึกษาที่ 1       ภาคการศึกษาที่ 2  
2110606
RES METH COMP ENG
3**
 
2110702
SEMINAR COMP ENG II
1**
  วิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์       สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2  
2110701
SEMINAR COMP ENG I
1**
 
2110816
THESIS
9
  สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1       วิทยานิพนธ์  
2110816
THESIS
9
       
  วิทยานิพนธ์          
 
รวม
9
   
รวม
9
  ภาคการศึกษาที่ 3       ภาคการศึกษาที่ 4  
2110816
THESIS
9
 
2110816
THESIS
9
  วิทยานิพนธ์       วิทยานิพนธ์  
 
รวม
9
   
รวม
9
รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
** วิชาต่อไปนี้ ประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต และรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

 • *****หมายเหตุ หากลงวิชาวิทยานิพนธ์ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สามารถจบการศึกษา นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110816 วิทยานิพนธ์
  จำนวน 0 หน่วยกิต ต่อไปในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา

 • ******เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

  • นิสิตที่เรียนแผน ก1 จะต้องเผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 บทความ
  • นิสิตที่เรียนแผน ก2 จะต้องเผยแพร่บทความทางวิชาการตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 บทความ

  ***ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องการเผยแพร่บทความตีพิมพ์ สามารถตรวจสอบได้โดย คลิกที่นี่**

   

  แผนการเรียน ก2

  รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
               
    ภาคการศึกษาที่ 1       ภาคการศึกษาที่ 2  
  2110606
  RES METH COMP ENG
  3**
   
  2110702
  SEMINAR COMP ENG II
  1**
    วิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์       สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2  
  2110701
  SEMINAR COMP ENG I
  1**
   
  2110xxx
  ELECTIVES
  3
    สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1       วิชาเลือก  
  2110xxx
  ELECTIVES
  9
     2110814 THESIS 6
    วิชาเลือก       วิทยานิพนธ์  
   
  รวม
  9
     
  รวม
  9
    ภาคการศึกษาที่ 3       ภาคการศึกษาที่ 4  
  2110814
  THESIS
  9
   
  2110814
  THESIS
  9
    วิทยานิพนธ์       วิทยานิพนธ์  
   
  รวม
  9
     
  รวม
  9
  รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  ** วิชาต่อไปนี้ ประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต และรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

 • ***** หมายเหตุ หากลงวิชาวิทยานิพนธ์ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สามารถจบการศึกษา นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110814 วิทยานิพนธ์
  จำนวน 0 หน่วยกิต ต่อไปในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา