ห้องเรียน

สถานที่จัดการเรียนการสอนหลักของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ห้องเรียนในอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 ซึ่งถือเป็นอาคารเรียนรวมของนิสิตทุกภาควิชา อย่างไรก็ดี ภาควิชายังมีห้องประชุมและห้องสัมมนาที่ชั้น 17 ของอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 4 ซึ่งสามารถใช้เป็นห้องเรียนได้อีกด้วย โดยเน้นใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตหลักสูตรนอกเวลาราชการเป็นหลัก  อนึ่ง นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ภาควิชาได้ใช้ห้องเรียนในอาคารวิศวฯ 100 ปี ซึ่งเป็นอาคารใหม่ล่าสุดของคณะ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนอีกแห่งหนึ่งด้วย

eng3
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3
eng4 eng100
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 4 อาคารวิศวฯ 100 ปี

 

 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ภาควิชามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ห้อง ตั้งอยู่ที่ชั้น 18 ของอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 4 เพื่อรองรับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการของภาควิชา นิสิตจะมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและทวนสอบวงจรดิจิตอล การสังเคราะห์ฮาร์ดแวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จัดไว้เพื่อบริการแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคน สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ ที่นี่