ทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


1.ทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
รายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครของทุนอุดหนุนการศึกษา >>> คลิ๊ก
รายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครของทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สำหรับผู้เข้าศึกษาบางรายวิชา)>>>คลิ๊ก
รายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครของทุนอุดหนุนการวิจัย>>>>>คลิ๊ก

2.ทุนการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้
ใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  >>>>
(ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)

ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา >>> (ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)

Application for Chula Computer Engineering Graduate Scholarship for CP Alumni (ENG) >>>(ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)

Application for Chula Computer Engineering Graduate Scholarship(ENG) >>> (ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)

**** หมายเหตุ : ทุนอุดหนุนการศึกษาของภาควิชาต้องสมัครพร้อมกับการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชา *****
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนสำหรับศิษย์เก่า >>>>> รอบการรับสมัคร ภาคต้น 2567
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา >>>>> รอบการรับสมัคร ภาคต้น 2567