หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อปริญญา: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) / วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

รหัสหลักสูตร: 121100

ระยะเวลาการศึกษา: 4 ปี

ปีที่ออกหลักสูตร: พ.ศ.2559 (หลักสูตรปรับปรุง)

ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร: พ.ศ.2559

เนื้อหาการสอน

ให้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตลอดจนหลักการทางวิศวกรรม กล่าวคือ การวิเคราะห์ การออกแบบ การจัดระบบ และการสร้าง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อันประกอบด้วย ระบบฮาร์ดแวร์, ระบบซอฟต์แวร์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

ทั้งนี้ เนื้อหาวิชาเรียนทั้งหมด สามารถแบ่งได้เป็น 3 หมวด คือ

 1. หมวดวิศวกรรมระบบเชิงเลข (Digital System Engineering)
  ครอบคลุมการออกแบบและวิเคราะห์ระบบเชิงเลข (ระบบดิจิทัล) อันเป็นพื้นฐานของการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ วิชาที่ศึกษาได้แก่ การออกแบบเชิงตรรกะ ไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาแอสเซมบลี การออกแบบวงจรรวม สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และ ระบบเครือข่าย อาจกล่าวได้ว่า เป็นกลุ่มวิชา Hardware และ Network
 2. หมวดวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระบบ (System Software Engineering)
  ครอบคลุมหลักการออกแบบและวิเคราะห์ทฤษฎีคำนวณทางคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึม ซอฟต์แวร์ระบบ ภาษาโปรแกรม และ ระบบปฎิบัติการ นิสิตจะสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทุกระดับการเชื่อมต่อ อาจกล่าวได้ว่า เป็นกลุ่มวิชา Software และหลักการทางคอมพิวเตอร์
 3. หมวดการประมวลผลสารสนเทศ (Information Processing)
  ครอบคลุมการออกแบบและวิเคราะห์ระบบประมวลผลสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบจัดการฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาการหุ่นยนต์ สื่อประสม การสร้างแบบจำลอง และระบบประยุกต์ ที่เกี่ยวข้อง อาจกล่าวได้ว่า เป็นกลุ่มวิชา ระบบสารสนเทศ และแขนงวิชาอื่นในสายวิทยาการคอมพิวเตอร์

อนาคตหลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ วิเคราะห์ และสร้างโปรแกรมประยุกต์ของระบบซอฟต์แวร์ ระบบเชิงเลข และ การประมวลผลสารสนเทศ และสามารถประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมเพื่อการแก้ปัญหาในสาขาอาชีพอื่นด้วยคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรระบบ นักวิเคราะห์ระบบ นักเขียนโปรแกรมระบบ และอาชีพในสายงานคอมพิวเตอร์อื่นๆ

การเข้าศึกษา

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มี 3 วิธี คือ

 1. การรับตรงแบบพิเศษ
 2. การรับตรงแบบปกติ
 3. การรับด้วยระบบกลาง (Admissions)

ทั้งนี้ นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการรับตรงแบบพิเศษและแบบปกติ อาจเข้าเป็นนิสิตในภาควิชาได้โดยตรง หรือเข้าเป็นนิสิตโดยยังไม่สังกัดภาควิชาในชั้นปีที่ 1 แล้วจึงเลือกเข้าศึกษาต่อในภาควิชา เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ต่อไป ส่วนนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อด้วยระบบกลาง (Admissions) จะเข้าเป็นนิสิตของภาควิชาได้ด้วยการเลือกสาขาวิชาเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าศึกษาต่อ สามารถติดตามได้ที่ www.admissions.chula.ac.th

ค่าเล่าเรียน

เป็นไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้โดย คลิกที่นี่

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนี้ มีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 145 หน่วยกิต แบ่งได้ดังนี้

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  5. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ 6 หน่วยกิต
  6. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเฉพาะ 88 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 17 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาวิชา (บังคับ) 47 หน่วยกิต
  3. กลุ่มรายวิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต
  4. กลุ่มรายวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
 4. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

อนึ่ง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงสร้างหลักสูตรได้โดย คลิกที่นี่

แผนการเรียนตามหลักสูตร

ชั้นปีที่ 1 (เรียนร่วมกันทุกสาขาวิชา)

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
             
  ภาคการศึกษาที่ 1       ภาคการศึกษาที่ 2  
2103106
ENG DRAWING
3
 
2100111
EXPL ENG WORLD
3
  การเขียนแบบวิศวกรรม       ท่องโลกวิศวกรรม  
2301107
CALCULUS I
3
 
2109101
ENG MATERIALS
3
  แคลคูลัส 1       วัสดุวิศวกรรม  
2302127
GEN CHEM
3
 
2110101
COMP PROG
3
  เคมีทั่วไป       การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
2302163
GEN CHEM LAB
1
 
2301108
CALCULUS II
3
  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป       แคลคูลัส 2  
2304103
GEN PHYS I
3
 
2304104
GEN PHYS II
3
  ฟิสิกส์ทั่วไป 1       ฟิสิกส์ทั่วไป 2  
2304183
GEN PHYS LAB I
1
 
2304184
GEN PHYS LAB II
1
  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1       ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  
5500111
EXP ENG I
3
 
5500112
EXP ENG II
3
  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1       ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2  
 
รวม
17
   
รวม
19
หมายเหตุ: นิสิตบางคน อาจเรียนรายวิชา EXPL ENG WORLD, ENG MATERIALS และ COMP PROG ในภาคการศึกษาที่ 1 แทนรายวิชา ENG DRAWING, GEN CHEM และ GEN CHEM LAB ขึ้นอยู่กับกลุ่มรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ

ชั้นปีที่ 2 – 4

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
             
  ภาคการศึกษาที่ 3       ภาคการศึกษาที่ 4  
2110202
DISCRETE STRUC COM
4
 
2110201
COMP ENG MATH
3
  โครงสร้างดิสครีต และภาวะคำนวณได้       คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
2110211
INTRO DATA STRUCT
3
 
2110251
DIG COMP LOGIC
3
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล       ตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์  
2110215
PROG METH I
3
 
2110263
DIG LOGIC LAB I
1
  วิธีวิทยาการทำโปรแกรม 1       การปฏิบัติการทางตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 1  
2110221
COMP ENG ESS
3
 
2110327
ALGORITHM DESIGN
3
  แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์       การออกแบบอัลกอริทึม  
xxxxxxx
GENERAL EDUCATION
6
 
2603284
STAT PHYS SCIENCE
3
  วิชาศึกษาทั่วไป       สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  
       
5500208
COM PRES SKIL
3
          ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน  
       
xxxxxxx
GENERAL EDUCATION
3
          วิชาศึกษาทั่วไป  
 
รวม
19
   
รวม
19
  ภาคการศึกษาที่ 5       ภาคการศึกษาที่ 6  
2110313
OS SYS PROG
3
 
2110315
PARALLEL DIST SYS
3
  ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบ       ระบบเชิงขนานและระบบกระจาย  
2110316
PROG LANG PRIN
3
 
2110352
COMP SYS ARCH
3
  หลักการของภาษาการทำโปรแกรม       สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์  
2110322
DB SYS
3
 
2110363
HW SYN LAB I
1
  ระบบฐานข้อมูล       ปฏิบัติการสังเคราะห์ฮาร์ดแวร์ 1  
2110332
SYS ANAL DESIGN
3
 
2110423
SOFTWARE ENG
3
  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ       วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
2110356
EMBEDDED SYS
3
 
2110471
COMP NETWORK I
3
  ระบบฝังตัว       ข่ายงานคอมพิวเตอร์ 1  
2110366
EMBEDDED SYS LAB I
1
 
2110xxx
APPROVED ELECTIVES
3
  การปฏิบัติการทางระบบฝังตัว       วิชาเลือก  
xxxxxxx
GENERAL EDUCATION
3
 
5500308
TECH WRIT ENG
3
  วิชาศึกษาทั่วไป       การเขียนภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิศวกรรมศาสตร์  
 
รวม
19
   
รวม
19
  ภาคฤดูร้อน          
2100301
ENGINEERING PRACTICE
2
       
  การฝึกงานวิศวกรรม          
  ภาคการศึกษาที่ 7       ภาคการศึกษาที่ 8  
2110490
COMP ENG PRE-PROJ
1
 
2110499
COMP ENG PROJECT
3
  โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน       โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
2110xxx
APPROVED COURSES
6
 
2110xxx
APPROVED ELECTIVES
9
  วิชาบังคับเลือก       วิชาเลือก  
2110xxx
APPROVED ELECTIVES
6
 
xxxxxxx
FREE ELECTIVES
3
  วิชาเลือก       วิชาเลือกเสรี  
xxxxxxx
FREE ELECTIVES
3
       
  วิชาเลือกเสรี          
 
รวม
16
   
รวม
15

รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต

เอกสารอ้างอิง