ระบบรับสมัคร CEDT TCAS2: คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตร Sandbox)

– คลิกที่นี่ เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการ
– กรอกแบบฟอร์มรับสมัคร CEDT TCAS2

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการ TCAS2 (โควต้า)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT) 2566

 

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (TCAS2 CEDT) ปีการศึกษา 2566

 

รหัสบัตรประชาชน

110xxxxx12829

110xxxxx18471

110xxxxx34353

110xxxxx50229

110xxxxx68872

110xxxxx97391

110xxxxx98130

 

ผู้ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการสามารถรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ได้ทาง https://forms.gle/idDRoiVFCjFQekyJ7 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น.

 

ผู้สมัครสามารถทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์กรณีไม่ถูกต้อง ได้ทาง https://forms.gle/sEz2HG92JyEG7cC4A ภายในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.