(ร่าง) เกณฑ์ TCAS2: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตร Sandbox)


ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่2 โควตา (Quota) ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
 1.1คุณสมบัติทั่วไป
     1.1.1 มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
     1.1.2 เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา2565
     1.1.3 เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50
     1.1.4เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     1.1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฏหมายด้วย

ผู้สมัครในโครงการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS66 รอบที่1 ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 และจะไม่สามารถสมัครโครงการอื่นๆ ในรอบที่ 2 ของจุฬาฯได้อีก หากสมัครมากกว่า 1 โครงการ จะถือเอาโครงการที่สมัครและชำระเงินครั้งหลังสุด


2.การจัดการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลา 3.5 ปี

3. จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา จำนวน 35 คน
– โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 คน
– โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 10 คน
– โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 15 คน
ในกรณีที่ได้ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณานำจำนวนที่นั่งว่างไปรวมกับจำนวนที่ประกาศรับของโครงการอื่นของคณะในรอบถัดไป หรือในรอบอื่น ๆ ของคณะตามที่เห็นสมควร

4.การคัดเลือกเข้าศึกษา
กำหนดการสมัครตามประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่2 โควตา (Quota) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.เงื่อนไขการเข้าศึกษาของคณะ/สาขาวิชา
     5.1 ผู้ที่เข้าศึกษาตามโครงการจะต้องศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดหลักสูตร ไม่สามารถเปลี่ยนไปศึกษาในสาขาวิชาอื่นได้

6. การคัดเลือกเข้าศึกษา
 6.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/home.html และ http://www.admissions.chula.ac.th/

6.2 วิชาที่สอบและการสอบ
ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป(TGAT) ความถนัดวิชาชีพ( TPAT) และ วิชา A-Level ปีการศึกษา 2566 ที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดสอบ โดยจะต้องมีคะแนนสอบครบทุกวิชา ดังนี้
– ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป คือวิชา TGAT(รหัส 90) ความถนัดทั่วไป
– ผลคะแนนการทดสอบความถนัดวิชาชีพ คือวิชา TPAT 3 ความถนัดวิชาชีพ
– ผลคะแนนการทดสอบวิชา A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

6.3 เกณฑ์การพิจารณา
ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบครบทุกวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะประมวลผลจากผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป(TGAT) ความถนัดวิชาชีพ( TPAT) และ วิชา A-Level ที่ ทปอ จัดสอบโดยมีองค์ประกอบค่าน้ำหนักและเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ (ร้อยละ) ดังนี้
องค์ประกอบ รหัสและชื่อวิชา ค่าน้ำหนัก
(ร้อยละ)
เกณฑ์ผ่าน
(ร้อยละ)
วิชาความถนัดทั่วไป TGAT (รหัส 90) ความถนัดทั่วไป 20
วิชาความถนัดวิชาชีพ TPAT3 (รหัส 30) ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิศวกรรมศาสตร์ 30
วิชา A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 50
รวม 100

6.4 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/home.html และ http://www.admissions.chula.ac.th/ ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามจำนวนที่ประกาศรับ หรือ อาจจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนที่ประกาศรับ ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกคนสุดท้ายมีคะแนนเท่ากัน

6.5 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS66
ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการนี้แล้ว จะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS66 ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 อีกครั้งตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดในกรณีที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS66 ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 ไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณานำจำนวนที่นั่งว่างไปรวมกับจำนวนที่ประกาศรับของคณะในรอบถัดไปตามที่เห็นสมควรและให้ถือเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการในการคัดเลือก

ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด