ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์

หัวหน้าภาควิชา

 

ผศ.นครทิพย์ พร้อมพูล
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิจัย
รศ. ดร. ทวิตีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
อ.ดร.พีรพล เวทีกูล
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการ
 

 

 

 

ดร.ดวงดาว วิชาดากุล

เลขานุการคณะกรรมการภาควิชา

รศ. ดร. กุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายกิจการนิสิต