ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง

หัวหน้าภาควิชา

 

ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.นัทที นิภานันท์
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวางแผน
รศ.ดร.เศรษฐา ปานงาม
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.ดวงดาว วิชาดากุล
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิจัย
ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายกิจการพิเศษ
รศ.นครทิพย์ พร้อมพูล
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายกิจการนิสิต
 

 

 

 

 

 

 

เลขานุการคณะกรรมการภาควิชา