ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์

หัวหน้าภาควิชา

 

ผศ.นครทิพย์ พร้อมพูล
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริหาร 
ผศ.ดร.วีระ เหมืองสิน
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวางแผน 
ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิจัย 
อ.ดร.พีรพล เวทีกูล
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการ 
รศ. ดร. ทวิตีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
รศ. ดร. กุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายกิจการนิสิต 

ผศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

เลขานุการคณะกรรมการภาควิชา