ผศ. ดร. อรรถวิทย์ สุดแสง

หัวหน้าภาควิชา

 

ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.นัทที นิภานันท์
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวางแผน
รศ. ดร. เศรษฐา ปานงาม
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
รศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิจัย
อ.ดร. เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายกิจการพิเศษ
อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายกิจการนิสิต
 

 

 

 

 

 

 

เลขานุการคณะกรรมการภาควิชา