Update 05-09-2023

 

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง กำหนดวันสุดท้ายของการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเผยแพร่ผลงานและผลงานการค้นคว้าอิสระ และการส่งผลสอบต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2566 และ กำหนดการการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการเวียน ปีการศึกษา 2566 >>>>>Download กำหนดการประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดประกาศการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และกำหนดการเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 >>>>>รายละเอียดประกาศ

ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งการขยายระยะเวลาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สําหรับนิสิตที่ครบระยะเวลาการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2564 >>>>> Download

_______________________________________________________________________________________


เกณฑ์ขั้นต่ำการประเมินผลการสอบวิทยานืพนธ์ระดับดีมาก >>>>> ดาวน์โหลดรายละเอียดเกณฑ์

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สามารถตรวจสอบขั้นตอนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ ตลอดจนดาวน์โหลดเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ได้ ตามลิงค์ด้านล่าง ดังต่อไปนี้

โครงร่างวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์

  • ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์และการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)
  • แบบ บ.2 (บันทึกข้อความให้คณะฯ ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) (ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)
  • แบบ บ.3 (แบบประเมินวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์) (ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)
  • แบบ บ.4 (บันทึกข้อความให้คณบดีโปรดลงนามวิทยานิพนธ์) (ไฟล์ .doc)
  • แบบ บ.4 (โปรดลงนามวิทยานิพนธ์-หลังกำหนด) (ไฟล์ .pdf)
  • แบบขอนัดคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ไฟล์ .docx | ไฟล์ .pdf)
  • แบบฟอร์มการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงาน_การประชุม(ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)
  • แบบฟอร์มการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงาน_วารสาร(ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)
  • แบบฟอร์มแบบขอแก้ไขชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีที่นิสิตสอบวิทยานิพนธ์แล้ว) (ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)

ขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์